BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYP Ders İcerikleri

EĞİTİM YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

EYP 701 Eğitim Politikaları Araştırmalarında Veri Analizi (Zorunlu)  (3-0-3-10)

Bu ders öğrenci, öğretmen ve okul düzeyinde geniş ölçekli veri setlerinin okul verimliliğini ve öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmeye yönelik eğitim politikası kararları çıkarmak için nasıl analiz edileceğini içermektedir.  Ders eğitim politikası sorularına derinlemesine bakış açısı sağlayacak tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel teknikleri kapsayacaktır.

EYP 703 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (Zorunlu)  (3-0-3-10)

Yönetim ve eğitim yönetimi, yönetimde teknoloji kullanımı, yönetim bilgi sistemleri, toplam kalite yönetimi, Avrupa birliği ve Türk eğitim sistemi, kriz yönetimi ve eğitim örgütleri, değişim yönetimi, stratejik yönetim ve planlama.

EYP 702 İleri Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)  (3-0-3-10)

Nicel ve nitel araştırmaların felsefi dayanağı ve farklılıkları; nitel araştırma türleri; nicel ve nitel veri toplama teknikleri;  karma yöntem (mixed-method) araştırmaları ve avantajları; nicel ve nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlik analizleri; veri toplama teknikleri, raporlaştırma. Karma desenin kullanıldığı örnek bilimsel çalışmaların incelenmesi ve uygulamalar yapılması

EYP 704 Eğitim Politikaları Analizi (Zorunlu)  (3-0-3-10)

Eğitimde Politikası tanım, Kapsam ve ilgili kavramlar,  Eğitim politikalarının yasal temelleri, Eğitim politikası ve beşeri sermaye, vatandaşlık ve sosyal adalet, Eğitim politikası, hesap verebilirlik ve özerklik, Strateji ve Liderlik, Eğitimde politika geliştirme ,Eğitim politikalarını belirleyen kurumlar, Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlarında eğitim politikaları ,Milli Eğitim Şuralarında eğitim politikaları ,Uluslararası Kurumlar (Avrupa Birliği, UNESCO, OECD ve Dünya Bankası) ve Eğitim Politikası, Hükümet Programlarında Eğitim Politikaları

EYP 790 Seminer (Zorunlu ) (0-0-0-20)

Doktora öğrenciler seminer dersinde tezleri ile ilgili ve eksik hissettikleri konularda araştırmalar yapıp seminer sonunda sunacaklardır.

EYP 707 Eğitimde Denetim ve Hesap Verebilirlik (Seçmeli)  (3-0-3-10)

Bu dersin amacı eğitimde hesapverebilirliğin teorik ve pratik düzlemlerde artan önemine ve karmaşıklığına dikkat çekmek ve hesapverebilirlikle ilgili temel soruları ve sorunları ana hatlarıyla ortaya koymak, eğitimde hesapverebilirliği gerçekleştirmenin koşullarına ve zorluklarına dair tartışma süreçlerini geliştirmektir. 

 

 

EYP 706 Eğitim Yönetiminde Alan Araştırmaları (Seçmeli)  (3-0-3-10)

Alana özgü ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların sistematik analizi, farklı araştırma yöntemlerinin alanda kullanımının irdelenmesi ve makale yazımını amaçlayan bir derstir.

EYP 708 Okul Geliştirme ve İyileştirme (Seçmeli)  (3-0-3-10)

Bu derste okul ve işlevleri çok yönlü incelenecektir. Okulların işlevlerine ilişkin tartışmalar okul merkezli ve artarak devam etmektedir. 21. Yüzyılda okulların örgütlenme ve yönetim süreçleri yeniden tanımlanmaktadır.  Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim süreci, eğitim sürecini olduğu kadar okulu da dönüşüme zorlamaktadır. Artık «geleneksel okul»dan, «öğrenen okul»a geçiş yaşanmaktadır.  Okulun gelişim boyutlarının okul temellinde yeniden inşaası gerekmektedir.  Okulun etkili kılınması ve kapasitesinin çok yönlü geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

EYP 705 Eğitimde Liderlik Kuramları (Seçmeli)  (3-0-3- 10)

Liderlik, liderlik kuramları ve modelleri, liderlik modellerinin eğitim yönetimi ve okul yönetiminde yansımaları.

EYP 709 Nicel Araştırma Yöntemleri  (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Nicel araştırma yöntemlerinin teorik temelleri, nicel l araştırma desenleri,nicel araştırmanın temel aşamaları, nicel veri analizi , alanda nicel araştırma yöntemleri,eğitimde bir nitcel araştırma konusu incelenmesi, bir nicel araştırmayı tamamlamak bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Parametrik ve parametrik olmayan testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, parametrik olmayan test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.

EYP 710 Nitel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Nitel araştırma yöntemlerinin teorik temelleri, Nitel araştırma desenleri,Nitel araştırmanın temel aşamaları, nitel veri analizi, alanda nitel araştırma yöntemleri,eğitimde bir nitel araştırma konusu incelenmesi, bir nitel araştırmayı tamamlamak bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

EYP  711 Eğitim Planlaması (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Planlama kavramı, eğitim planlaması kavramı, eğitim planlamasını gerektiren nedenler, Türkiyede ekonomik plânlamanın metodolojisi, plân çeşitleri, planlama modelleri ve yöntemler, yükseköğretimde planlama, planlamada yeni gelişmeler, eğitim şuraları ve planlarının incelenmesi.

EYP  712 Yüksek Öğretimin Yönetimi  (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Dünyada ve Türkiye’de yükseköüretim yönetim sistemleri ve modelleri, yükseköğretimde liderlik ve yönetim, yükseköğretimde araştırma konuları, yükseköğretimde sorunlar ve çözümler.

 

EYP 713 Eğitim Liderliğinde Etik ve Yasal Tartışmalar  (Seçmeli )   (3-0-3-10)

Meslek Kavramı, bir meslek olarak eğitim-öğretim, Etik kavramı, etik kuramları, meslek etiği ve etik kodlar, eğtimde etik, eğitim yöneticileri ve etik, okul paydaşlarının etik hak ve sorumlulukları, eğitimin yasal temelleri ve etik ilişkisi, okulun yasal ve etik sorumlulukları, güncel tartışma ve sorunlar.

EYP 714 Öğretimsel Liderlik (Seçmeli )    (3-0-3-10)

Liderlik ve yönetim, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve okul etkililiği, okul liderliği, öğretimsel liderlik, öğretimsel liderlik davranış boyutları

EYP 715 Eğitim Örgütlerinde İmaj (Seçmeli )    (3-0-3-10)

Örgütsel imaj, imajın çeşitleri kurumsal kimlik, kurum kültürü, kurumsal imaj oluşumu ve analizi, imajın oluşumunda etkili olan faktörler görseller, sosyal sorumluluk faaliyetleri,sosyal sorumluluk kampanyalarının imaja etkisi,iletişim faktörleri,imaj transfer, imaj araştırmaları

EYP 716 Eğitim Raporlarının Analizi (Seçmeli )    (3-0-3-10)

Eğitim ve eğitim sistemleri üzerine ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınladığı rapor içeriklerinin bilimsel, yönetsel, sosyal ve politik açıdan sistematik yöntemlerle değerlendirilmesini ve analizini kapsayan bir derstir.

EYP  717 Yönetimde Karar ve Problem Çözme (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Karar vermenin tanımı ve önemi ,karar verme sürecindeki bilginin sahip olması gereken nitelikler ve bilgi kaynakları ,karar verme sürecindeki unsurlar ,karar vericilerin nitelikleri karar konusunun özellikleri ve karar türleri ,karar verme sürecindeki aşamalar , karar verme yaklaşımlar ı, problem çözme yöntemleri ,karar verme ve problem çözmede seçenek geliştirme ve öngörüde bulunma , yönetim bilgi sistemlerinin karar vermede kullanımı,eğitim kurumlarında uygulama örnekleri

EYP  718 Test geliştirme (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Bu ders öncelikli olarak test geliştirme basamaklarına ve test puanlarının psikometrik özelliklerine odaklanmaktadır.  Ders güvenirlik kestiriminin yanı sıra eğitim araştırmalarında kullanılan her türlü testten elde edilen puanların geçerliğine ilişkin kanıt toplamayı da kapsayacaktır. Test ve madde puanları analizleri klasik test kuramı ve Madde Tepki Kuramı (MTK) çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

EYP 719 Eğitimde Özelleşme (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Eğitim sistemlerindeki özelleştirme trendinin temelleri, nedenleri, süreçlerini, ilgili politikaları, özelleştirme ve finansman modelleri, sonuçları, eğitim ve özelleşme konusunda küresel eğilimlerin analizi.

 

 

EYP 720 Eğitim Sosyolojisi (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Eğitim sosyolojisinin alanı ve kapsamı, diğer bilimlerle ilişkileri, sosyolojinin kurucuları, sosyolojik teoriler, eğitim alanındaki sosyolojik teoriler; eğitimde eşitsizlikler, eğitimin tabakalaşması, eğitim örgütlerinin  sosyolojik paradigmalara göre analizi.

EYP 721 Küreselleşme ve Eğitim (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Küreselleşme, Küresel eğitim politikalarının ortaya çıkışı, eğitim, ekonomi ve küreselleşme ilişkisi, küreselleşme sonucu göç ve eğitim ilişkisi, eğitimde uluslar arasılaşma, küreselleşme ve eğitim yönetimi, etik tartışmalar.

EYP  722 Eğitim Örgütlerinde Stratejik Yönetim (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Eğitim Örgütlerinde Strateji Süreci, Stratejik yönetim kavramı, temel öğeleri ve  süreçleri,  Stratejik Karar Verme, stratejik planlama ve süreçleri, eğitim kurumlarında uygulamaların analizi.

EYP 723 Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı (Seçmeli )  (3-0-3-10)

 

Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler.

EYP 724 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi  (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Değişen eğitim paradigması ve örgüt tipolojileri, Örgütsel değişim süreci ve doğası Örgütsel değişim süreci ve bireyi anlama, Örgütsel değişime karşı direniş kaynakları, Eğitim örgütlerinde değişim yaratan içsel ve dışsal dinamikler, Örgüt kuramları ve modelleri, değişim sürecinin yönetimi, değişim yönetiminin değerlendirilmesi

EYP 725 Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Meslek olarak eğitim yöneticiliği, dünyada ve Türkiye’de  eğitim yöneticiliğinin meslekleşme süreci, eğitimi yöneticisi yetiştirme modelleri, eğitim yöneticisinin değişen rolleri, eğitim yönetimi ve baskı grupları ilişkisi, eğitim yöneticilerinin istihdam, görevde yükselme  sorunları.

EYP  726 Eğitim Örgütlerinde Kültür (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Örgüt Kültürü Kavramı ve Boyutları, örgüt kültürü türleri, kültür öğeleri, farklı eğitim kurumlarında kültür analizi, örgüt iklimi, örgüt kültürünün geliştirilmesinde yönetici ve lider farkları.

EYP 727 Eğitim Örgütleri ve Teknoloji (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf ve okul teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

EYP 728 Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözümler (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Bu derste, eğitim sistemlerinin yerel ve küresel düzeyde karşılaştıkları güncel sorunlar, kaynakları, sorun türleri ve çözüm önerilerinin bilimsel, sosyal, politik ve yönetsel analizlerinin yapılması amaçlanmakatadır.

EYP 729 Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Seçmeli )  (3-0-3-10)

Bu dersin sonunda öğrenciler, sosyolojinin çağdaş kuramsal yaklaşımları arasında sayılabilecek modernleşme, post-modernism, aktör-toplum-yapı ilişkileri, sosyal değişim, iktidar, post-yapısalcılık, yapı bozum gibi konuları tartışır. Tourain, Derrida, Adorno, Horkheimer, Foucault gibi çağdaş dönem teorisyenlerinin geliştirdiği sosyolojik perspektifleri karşılaştırmalı olarak tartışır, eğitim yönetimi alanının kuramsal temelleri ile ilişkilendirir.

EYP  730 Sosyal Bilim Felsefesi (Seçmeli ) (3-0-3-10)

Bilim felsefesinin temel kavram ve boyutları, bilgiye ulaşma süreçleri, bilim-felsefe ilişkileri, bilim felsefesinde temel yaklaşımlar, bilim felsefesinde yeni varsayımlar, bilimsel araştırmalarda metodoloji, çeşitli dönemlerin insan doğasına bakışı.

EYP 731 Eğitimde Fırsat Eşitliği(Seçmeli ) (3-0-3-10)

Eşitsizlik ve eşitlik kavramları, ilgili yaklaşımlar, dezavantajlı gruplar, kültürel faklılıklar, çokkültürlü eğitim, fırsat eşitliği ve okullar, eğitim yöneticileri ve fırsat eşitliği, okullarda eşitlik konusunda değişim ajanlığı uygulamaları, ulusal ve uluslararası eğitim örgütlerin rapor ve görüşleri.

EYP 732 Türk Eğitim Tarihi (Seçmeli ) (3-0-3-10)

Batıda eğitimin kuruluşu ve gelişimi; eski Türklerde eğitim geleneği; Osmanlı İmparatorluğunda eğitim sistemi, medreseler, sıbyan mektepleri, Enderun, askeri mektepler; Tanzimat, Mutlakıyet ve Meşrutiyet dönemlerinde eğitimde gelişmeler ve eğitimde Batı etkisi; Türk Eğitim Devrimi, Tevhid-i Tedrisat Kanununun tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme; Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri; Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler; Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler; Ulus devletlerin kuruluşundan günümüze dünyada eğitim kurumları aracılığıyla vatandaş yetiştirme anlayışı. Avrupa Birliği vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığını içeren çoklu kimlik anlayışının gelişimi ve bu anlayışın eğitime yansımaları