BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Ders İçerikleri TORD

DERS İÇERİKLERİ

TÖR 701 Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri (3-0-3 / 10 AKTS) (Zorunlu)

Hunlar döneminden itibaren, devlet politikası olarak Türkçenin öğretiminin nasıl ele alındığının çeşitli belge ve uygulamalar örneğinde değerlendirilmesi. Osmanlı döneminde Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak nasıl ele alındığı, yerli ve yabancı yazarların/ araştırmacıların yaptıkları çalışmalar. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ilkokul, ortaokul ve liselerde izlenen Türkçe dersi öğretim programları. Bu programların gereklilik, yapı ve içerik bakımından incelenmesi. 

TÖR 702 Türk Dili Öğretiminde Dilbilimsel Yaklaşımlar (3-0-3 / 10 AKTS) (Zorunlu)

Dilbilim alanında ortaya çıkan kuramların Türkçe öğretimine nasıl uygulanabileceğinin; Türkçe dil yapılarının öğretimi sürecinde, dil bilimi alanındaki gelişmelerden nasıl yararlanılabileceğinin;  dilbilim kuramlarının Türkçenin dört temel dil yapısındaki özelliklerden hareketle incelenmesi. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde bu bilgilerden yararlanılması.

TÖR 703 Dil Öğretim Kuram ve Uygulamaları (3-0-3 / 10 AKTS) (Zorunlu)

Bir dilin anadili ve yabancı/ ikinci dil olarak öğretimine ilişkin kuramların ilgili alan yazını doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde ele alınması. Bu kuramlardan hareketle yapılan uygulamalara ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi. Belirlenen kuram ve uygulamaların Türkçenin anadili ve yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimindeki yerinin mevcut durumdan hareketle incelenmesi. Beceri alanlarını geliştirecek alt ve üst becerilerin (eleştirel düşünme, sorgulama, yaratıcılık vb.) kuramlar ve öğretim programlarında hareketle tartışılması. 

 

TÖR 704 Metin Çözümleme Kuramları (3-0-3 / 10 AKTS) (Zorunlu)

Dil öğretiminin ana malzemelerinden olan metinlerin çağdaş kuram ve yaklaşımlarla (yapılsalcı, göstergebilimsel vb.) analiz edilmesi, bu metinlerin dil öğretiminde özellikle okuma-anlama ve dinleme-anlama ile diğer becerilerin geliştirilmesinde ve ders kitaplarında nasıl yer alması gerektiğinin çeşitli açılardan değerlendirilmesi.

TÖR 705 Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi (3-0-3 / 10 AKTS)

Dil öğretiminde dört temel beceri olarak adlandırılan dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine dair ilgili alan yazınındaki kuramların incelenmesi. Bu kuramlardan hareketle bu becerilerin gerek eğitim-öğretim sürecinde gerekse bilimsel niteliği olan çalışmalarda nasıl ölçülebileceğinin yine ilgili alan yazınından hareketle belirlenmesi. Daha önce bu şekilde yapılmış akademik çalışmaların izlenen yöntemler bakımından incelenerek değerlendirilmesi.

TÖR 706 Edebî Metinlerde Üslup İncelemeleri (3-0-3 / 10 AKTS)

Edebî metinlerin içerik ve dil-anlatım özellikleri bakımından nasıl değerlendirileceğine ilişkin çeşitli kuramların incelenmesi. Dil öğretiminde kullanılan veya kullanılabilecek edebî metinlerin bu yönde değerlendirilmesi.

TÖR 707 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Etik (3-0-3 / 10 AKTS)

Ana dili Türkçe olmayan kişilere Türkçenin öğretilmesinde izlenen yöntemler, yabancı dil öğretimi kuram ve uygulamalarının Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde politika ve programlar, ders kitapları ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi.

TÖR 708 Türkçe Öğretiminde İleri Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0-3 / 10 AKTS) (Zorunlu)

Genel olarak eğitim-öğretim etkinliklerinin tamamında ve özel olarak Türkçe öğretiminde yapılacak çalışmalarda araştırma deseni belirleme, belirlenen araştırma desenine uygun veri toplama yöntem ve kaynaklarının belirlenmesi; nicel, nitel ve karma araştırma desenlerinin özellikleri ile bu desenlere uygun yürütülecek çalışmaların özelliklerinin tartışılması. İlgili alan yazınında birbirinden farklı  araştırma desenleriyle yürütülen çalışmaların etik ve akademik açıdan değerlendirilmesi.

TÖR 709 Geçmişten Günümüze Türkçe Dil Bilgisi (3-0-3 / 10 AKTS)

Türkçenin yazı dili olarak ilk dönemi olan Eski Türkçe içerisindeki Orhun, Uygur ve Karahanlı Türkçelerinin;  Orta Türkçe dönemi içerisinde yer alan Çağatay, Harezm-Altınordu, Kıpçak, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçelerinin dil bilgisi özellikleri; dönem özellikleri ve dönemde verilen eserlerin özellikleri gibi çeşitli açılardan değerlendirilmesi. 

TÖR 710 Türkçe Öğretiminde Teknolojiye Uygun Ders Tasarımları (3-0-3 / 10 AKTS)

Bir dilin ana dili olarak öğretiminde izlenen yaklaşım, yöntem ve teknikler. Güncel Türkçe dersi öğretim programı ve mevcut çalışmalardan hareketle Türkçenin ana dili olarak öğretiminde izlenen yaklaşım, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının genel olarak dil öğretimi özel olarak ise Türkçe öğretimindeki yeri ve önemi. Çeşitli uygulamaların öğretim ve ders programlarında nasıl yer alması gerektiğinin tartışılması. Teknolojik, pedagojik ve alan bilgisinin Türkçe öğretimindeki çeşitli öğrenme-öğretme durumlarına uyarlanması ve bu yönde ders tasarımlarının yapılması.

TÖR 711 Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Uygulamaları (3-0-3 / 10 AKTS)

Dil bilgisi öğretiminde izlenen yaklaşım ve yöntemlerin Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi açısından incelenmesi. Bu yaklaşım ve yöntemlerden hareketle Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminin mevcut durumunun değerlendirilmesi. İlgili bilimsel çalışmalardan hareketle belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi. 

TÖR 712 Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (3-0-3 / 10 AKTS)

Özel gereksinimli bireylerde Türkçe anlama ve anlatma becerilerinin nasıl geliştirilebileceğinin incelenmesi, dil öğretimi doğrudan etkileyen çeşitli öğrenme güçlükleri (disleksi vb.) ve bunların tanımlanması. Bu doğrultuda çeşitli çözüm önerileri ile öğrenme-öğretme durumlarının tasarlanması.  

TÖR 713 Disiplinlerarası Bakışla Türkçe Öğretimi (3-0-3 / 10 AKTS)

Diğer bilim dallarının kullandığı bilimsel yöntem ve tekniklerden hareketle Türkçe öğretiminin farklı bakış açısıyla ele alınması. Matematik, fen, mühendislik, psikoloji, sosyoloji ve hukuk gibi bilim dallarının verilerinden hareketle Türkçe öğretiminin incelenmesi.  

TÖR 714 Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Uygulamaları (3-0-3 / 10 AKTS)

Yurt dışındaki üniversiteler, Türkoloji merkezleri ve diğer kurumlarda Türkçenin ana dili ya da yabancı dil olarak öğretimi. Bu bağlamda çalışmış Türkologların eserlerinin incelenmesi. Günümüzdeki çalışmaların değerlendirilmesi. 

TÖR 715 Yetişkinlere Türkçe Öğretimi (3-0-3/ 10 AKTS)

Türkçenin anadili olarak küçük yaş grubundan farklı olarak yetişkinlere öğretilmesinde izlenebilecek yöntemler. Yetişkinlere ilkokuma yazma konusunda yeterlik kazandırılması, okuma kültürünün oluşturulması gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunulması.

TÖR 790 Seminer

Doktora programında edinilen dil öğretimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler çerçevesinde uygulama ve sunum çalışmaları.

     TÖR 716 Tez Tamamlama (0-0-0/ 60 AKTS)

Tezle ilgili çalışmaların tamamlanması ve tezin enstitüye teslim edilmesi