BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

RPD Ders İçerikleri

Zorunlu Ders İçerikleri (Türkçe ve İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler

(Guidance and Psychological Counseling Master Programme with Thesis Must Courses)

RPD 601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları (3-0-3 | 9 AKTS)

Psikolojik danışma alanında yer alan farklı kuramsal yaklaşımları öğrenme ve bu yaklaşımları uygulamada birbirine entegre etme. Psikolojik danışma alanındaki önemli isimlerin danışmanlık süreçlerine ilişkin farklı bakış açılarını tanıma.

RPD 601 Contemporary Counseling Theories (3-0-3 | 9 ECTS)

Major theoretical approaches in psychological counseling and integrating these approaches with practice. Introducing the wide variety of perspectives of leading names in the field of psychological counseling.

RPD 602 Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri (3-0-3 | 7 ECTS)

Dersin amacı psikolojik danışmada danışan sorunlarını değerlendirme, amaç oluşturma, strateji belirleme ve müdahale etme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

RPD 602 Psychological Counseling Strategies and Interventions (3-0-3 | 7 ECTS)

The aim of this course is to help students to gain necessary knowledge and skills regarding assessment of client problems, developing counseling goals, defining counseling strategies and selecting interventions, termination and follow-up for an effective counseling process.

RPD 652 Araştırma Teknikleri (3-0-3 | 7 AKTS)

Bu ders, bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını incelemek için tasarlanmıştır. Derste, araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, yorumlama ve rapor yazma teknikleri konuları incelenmektedir. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar konuları ele alınmaktadır.

RPD 652 Research Methods (3-0-3 | 7 ECTS)

This course is designed to investigate the research methods and the steps of scientific research process. In this course, finding the right research question, stating a hypothesis, operationalization, measuring, collecting and analyzing the data, interpretation and writing report techniques are examined. Ethics and theory of ethics, research and publication ethics, unethical issues are taken during the class.

RPD 603 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (3-2-3 | 8 AKTS)

Bu dersin amacı öğrencilerin; bireyle psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, bireyle psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri bireyle psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, danışana uygun psikolojik danışma müdahalelerinde bulunabilmelerini sağlamaktır.

RPD 603 Individual Counseling Practice (3-2-3 | 8 ECTS)

The aim of this course is provide the students to provide therapeutic conditions during individual counseling counseling process; demonstrate appropriate therapeutic skills according to stage of the individual counseling; apply the principles and rules of starting and finishing individual counseling sessions which are conducted with real clients; use appropriate intervention while working with a client.

RPD 684 Seminer (0-0-0 | 8 AKTS)

Öğrenciler tarafından birer eğitim bilimci ve psikolojik danışman olarak özel bir konuda bakış açılarını genişletecek nitelikte alanyazını taramasına dayalı bir konunun araştırılması ve öğrenci ve öğretim üyelerine sunulması.

RPD 684 Seminar (0-0-0 | 8 ECTS)

For widening students' perspectives as educational scientists and psychological counselors on a specific topic, students’ individual research based on literature search and presenting the work to faculty and students.

RPD 695 Tez I (0-0-0 | 30 AKTS)

Öğrenci bir öğretim üyesi danışmanlığında, danışmanı ile beraber Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında seçtiği özel bir konuda özgün bir araştırma projesi tasarları, yürütür, sonlandırır ve savunur.

RPD 695 Thesis I (0-0-0 | 30 ECTS)

Designing, conducting and completioning of an original research project under the supervision of a thesis advisor on a specific topic in the Psychological Counseling and Guidance field selected in accordance with the particular interest of the student and the supervisor.

RPD 696 Tez II (0-0-0 | 30 AKTS)

Öğrenci bir öğretim üyesi danışmanlığında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında danışmanı ile beraber seçtiği özel bir konuda özgün bir araştırma projesi tasarlar, yürütür, sonlandırır ve savunur.

RPD 696 Thesis II (0-0-0 | 30 ECTS)

Designing, conducting and completion of an original research project under the supervision of a thesis advisor on a specific topic in the Psychological Counseling and Guidance field selected in accordance with the particular interest of the student and the supervisor.

8.2 Seçmeli Ders İçerikleri (Türkçe ve İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler (Guidance and  Psychological Counseling Master Programme with Thesis Selective Courses)

RPD 654 Eğitim İstatistiği (3-0-3) (7 ECTS)

Ders kapsamında betimsel istatistikler, temel olasılık, dağılım, örnekleme ve yordama, istatistiksel varsayım test etme, regresyon ve zaman serili yordama becerileri edilecektir.

RPD 654 Education Statistics (3-0-3 | 7 ECTS)

The course includes descriptive statistics, basic probability, probability distributions, sampling and estimation, testing statistical hypotheses, regression and time series forecasting.

RPD 604 Özel Gruplarla Grup Psikolojik Danışma Süreci (3-0-3 | 7 AKTS)

İleri düzey grup liderliği becerilerinin geliştirilmesi. Özel sorunları ya da zorlu yaşantıları paylaşanların grup sürecinde desteklenmesi.  Özel gruplarla yürütülecek grupların dinamikleri.

RPD 604 Group Counseling Process with Special Groups (3-0-3 | 7 ECTS)

Development of advance level group leadering. Supporting people who have special problems and/or challenging experiences through group process. Dynamics of group process with special groups.

RPD 605 Psikolojik Danışma Uygulamalarında Şema Terapi (3-0-3 | 7 AKTS)

Şema kuramı ve şema terapi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması, şema terapi tekniklerinin gözlemlenmesi ve uygulanması. Kişisel şema süreçlerine ilişkin farkındalık kazanılması.

RPD 605 Schema Therapy for Psychological Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Schema theory and practices of schema therapy. Observing and applying schema therapy techniques. Gaining awareness about own schema processes.

RPD 606 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Gelişmeler (3-0-3 | 7 AKTS)

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında güncel uygulamaların ve gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi. Ulusal ve uluslararası platformlarda psikolojik danışman eğitiminin nitelik ve niceliği, psikolojik danışman eğitiminde standartlaşma ve akreditasyon, mesleki savunuculuk, meslekleşme süreci, etik ve yasal konular, istihdam politikaları ve güncel ihtiyaçlar, online psikolojik danışma uygulamaları, geriatrik psikolojik danışma, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı, spor ve psikolojik danışma gibi konularda bilgi birikimi elde edilmesi.

RPD 606 Current Developments in Counseling Psychology (3-0-3 | 7 ECTS)

Sharing and evaluating current practices and developments in Psychological Counseling and Guidance field. Getting knowledge about quality and quantity of psychological counseling training in national and international platforms, standardization and accreditation in counseling, professional advocacy, professionalization process, ethical and legal issues, employment policies and current needs, online psychological counseling, geriatric counseling, rehabilitation counseling, sports and psychological counseling.

RPD 607 Yakın İlişkiler Psikolojisinde İleri Konular (3-0-3 | 7 AKTS)

Evlilikler, aileler, yakın ilişkiler ile belirtilen bu ilişki tiplerinde görülen çatışma türleri ve çatışma çözümleme teknikleri ile ilgili temel kuramlar, bu kuramların uygulamadaki yansımaları ve güncel yaklaşımlar hakkında detaylı ve geniş ölçekli bilgi.

RPD 607 Advanced Topics in Psychology of Close Relations (3-0-3 | 7 ECTS)

Basic concepts and their implications to practice and detailed and wide information about current approaches for marriages, families, intimate relationships, conflict types and resolution techniques.

RPD 608 Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklarla Psikolojik Danışma ve Uygulamaları (3-0-3 | 7 AKTS)

Özel gereksinim ve özel eğitim sınıflandırmalarını tanıma. Özel gereksinimin türüne bağlı olarak ortaya çıkan danışma gereksinimlerini tüm gelişim alanlarını dikkate alarak belirleyebilme.  Özel eğitim gereksinimine uygun nitelikte değerlendirme araçlarını tanıma ve kullanma. Uygun teknik ve yaklaşımlarla birey ve ailesi ile iş birliği içinde danışma sürecini yapılandırma. Bireyin kendisi ve yakınlarının psikolojik danışma gereksinimleri için  (ailesi) eş zamanlı planlama yapabilme ve izleme çalışmalarını yürütebilme.

RPD 608 Psychological Counseling and Practices for Children with Special Needs (3-0-3 | 7 ECTS)

Recognition of special needs and special classes. Determination of counseling needs considering all developmental areas. Recognition and use of assessment instruments appropriate for special needs. Construction of counseling process with regard to convenient techniques and approaches collaborating with the person and the family.

RPD 609 Yükseköğretimde Psikolojik Danışma (3-0-3 | 7 AKTS)

Üniversite öğrencilerinin sorunları ve ihtiyaçları, Türkiye’de ve Dünyada üniversite PDR servislerinin tarihsel gelişimi ve işleyişi ve bu merkezlerde görevli personelin görevleri ve sorumlulukları, üniversite öğrencilerine yönelik PDR hizmetleri hazırlama.

RPD 609 Psychological Counseling in Higher Education (3-0-3 | 7 ECTS)

The courses focuses on the problems and needs of university students in Turkey and the World, historical development and processes of psychological counseling and guidance services, and tasks/responsibilities of employees in charge in psychological counseling and guidance instutions.

RPD 610 Kriz Danışmanlığı (3-0-3 | 7 AKTS)

Krizin doğası ve kuramları da kapsayacak biçimde kriz danışmanlığına ilişkin derinlemesine farkındalık geliştirme, krize müdahalede çok disiplinli çözüm geliştirme; acil durum ve felaket kavramları; krizin bilişsel-davranışçı ve nöro-biyolojik etkileri. Krizin kısa orta ve uzun vadeli etkileri ve müdahale süreçleri ile değerlendirme için gereken prensip ve teknikleri.

RPD 610 Crisis Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

The nature and theories of crises, awareness for indepth understanding for crises; multidisciplinary solutions to crises, emergencies, or disasters; cognitive, affective, behavioral, and neurological effects associated with trauma; brief, intermediate and long-term approaches; assessment strategies for clients in crisis and principles of crises intervention processes.

RPD 611 Danışmanlık Sürecinde Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler (3-0-3 | 7 AKTS)

Bilişsel davranışçı psikolojik danışmanın temel kavramları, teknikleri ve bilişsel davranışçı yaklaşımı kullanmak konusunda temel becerilerin geliştirilmesi.

RPD 611 Cognitive and Behavioral Interventions in Psychological Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Basic concepts and techniques of cognitive behavioral therapies and develop basic skills for cognitive behavioral approach.

RPD 612 Kariyer Gelişimi ve Danışmanlığı (3-0-3 | 7 AKTS)

Farklılaşan ve karmaşıklaşan çalışma alanları konusunda kişilerin bilgi, beceri ve ilgilerini göz önünde tutarak, bilimsel yöntemlerle en uygun meslekleri seçmek konusunda yol göstermek, çeşitli meslek seçimi kuramları ile ilgili bilgi ve deneyim.

RPD 612 Career Development and Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Considering individuals’ knowledge, skills and interests for leading people choosing best careers in complicated working fields. Knowledge and experience with various career development theories.

RPD 613 Davranış Bozuklukları (3-0-3 | 7 AKTS)

Farklı yaş grupları için davranış bozukluklarının ortaya çıkış ve müdahale süreçlerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. DSM –V sınıflandırma sistemi ile tanı ve müdahale süreçlerini planlama yapılandırma. Tanısal ve eğitsel süreçleri ilişkilendirme, ilgili profesyonellerle iş birliği kurma. 

RPD 613 Psychopathology (3-0-3 | 7 ECTS)

Theoretical approaches about anticipating factors and interventions for different age groups of behavioral disorders. Planning and constructing of diagnosis and intervention processes based on DSM-V. Connecting diagnostic and educational processes, cooperating with related professionals.

RPD 614 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma (3-0-3 | 7 AKTS)

Kültürel farklılıkların önemini anlama. Kültüre duyarlı danışmada kuram ve araştırmalar. Kültüre duyarlı danışmada eğitim, profesyonel ve etik konuların bilgisi. Kültürel farkındalığı ve kültürel duyarlılığı arttırma. Psikolojik danışma kuramlarının farklı kültürlere uyarlanmasını değerlendirme

RPD 614 Culturally Sensitive Psychological Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Understanding the importance of cultural differences. Theories and methods in culturally sensitive counseling. Education, professional and ethical issues in culturally sensitive counseling. Developing cultural awareness and cultural sensitivity. Evaluating adaptation of counseling theories to different cultures.

RPD 615 Göç ve Psikolojik Danışma (3-0-3 | 7 AKTS)

Göç sürecindeki temel kavram ve kuramlar. Kuramların göç yaşayan bireylerin psikososyal yaşantılarına ilişkin bakış açıları. Göç eden kişiler ve göç alan ülke vatandaşları arasındaki etkileşim. Göç yaşayan bireylere dönük psikolojik danışma.

RPD 615 Migration and Counseling Psychology (3-0-3 | 7 ECTS)

Basic concepts and theories in the migration process. Theories’ implications for the psychological experiences on people in migration process. Interaction between migrants and inhabitants of the host country. Psychological counseling for people in migration process.

RPD 616 Yetişkin Eğitimi ve Yaşamboyu Öğrenme (3-0-3 | 7 AKTS)

Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme ile ilgili temel kavramlar, yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenmenin amacı ve önemi, yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmenin temel ilkeleri ve yaklaşımları.

RPD 616 Adult Education and Lifelong Learning (3-0-3 | 7 ECTS)

Basic concepts of adult education and lifelong learning. Purpose and importance of adult education and lifelong learning and basic knowledge, principles and approaches of adult education and lifelong learning.

RPD 617 Nitel Araştırma Teknikleri (3-0-3) (7 AKTS)

Nitel araştırma yöntemlerini kuramsal temelden başlayarak inceleme. Niteliksel bilimsel yöntemle veri toplama, veri analizi, verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması.

RPD 617 Qualitative Research Methods (3-0-3 | 7 ECTS)

Starting from theoretical base examining qualitative research methods. Data collection, data analysis, interpretation and reporting in qualitative research methodology.

RPD 618 PDR de Okul Temelli Program Geliştirme (3-0-3 | 7 AKTS)

Okullarda mevcut öğrenci ihtiyaçlarını belirleyebilme, farklı ihtiyaçlar, farklı kademe ve türdeki okullara yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışma programı geliştirilmesine yönelik beceriler. Psikososyal destek programları ve psikoeğitim programları oluşturmalarına yönelik temel beceriler.

RPD 618 Program Development for School Based Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Determination of existing needs of students’ needs at schools, various needs, skills for developing Guidance and Psychological Counseling program at various levels and types.

RPD 619 Psikolojik Danışma Uygulamalarında Süpervizyon (3-0-3 | 7 AKTS)

Psikolojik danışmada süpervizyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi için çeşitli süpervizyon kuramları ve modelleri; müdahaleleri; yöntem ve teknikleri; süpervizyon süreci; süpervizyon ilişkisi; süpervizörün ve süpervizyon alan kişilerin rol ve sorumlulukları; süpervizyonda etik ve yasal konular; süpervizyonda ölçme ve değerlendirme; süpervizyon alanındaki süreç ve sonuç araştırmaları gibi konularda gerekli olan bilgi ve beceriler hakkında öğrencileri kapsamlı şekilde bilgilendirme.

RPD 619 Supervision in Psychological Counseling Practices (3-0-3 | 7 ECTS)

Comprehensive understanding of the knowledge and skills required in various subjects such as supervision theories and models; interventions; methods and techniques; supervision process; relationship in supervision; the roles and responsibilities of supervisees and supervisors; ethical and legal issues in supervision; assessment and evaluation in supervision and process and outcome research in supervision studies.

RPD 620 Çift ve Aile Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar (3-0-3 | 7 AKTS)

Çift ve aile danışmanlığının tarihsel gelişimini, farklı kuramsal yaklaşımlarını ve çeşitli tekniklerini anlama. Çift ve aile danışmanlığında süreç ve etik konuları bilme. Çift ve aile danışmanlığında güncel yaklaşımlar ve araştırmalar ile ilgili bilgi sahibi olma.

RPD 620 Current Approaches for Couple and Family Counseling (3-0-3 | 7 ECTS)

Understanding the historical development, different theoretical approaches and various techniques of couple and family counseling. To know process and ethical issues in couple and family counseling. To have knowledge about current approaches and researches in couple and family counseling.

RPD 621 Psikolojide Ölçme (3-0-3 | 7 AKTS)

Psikolojide ölçme amaçları, yöntemleri ve pratikleri incelenir. Seçilen yönergeleri, hesaplama yöntemleri, yorumlama ve raporlamaları danışmanlık eşliğinde gerçekleştirilir. Ölçme verilerinin araştırma ve müdahal amacıyla kullanılması.

RPD 621 Psychological Assessment (3-0-3 | 7 ECTS)

Purposes, methods and practice in psychological assessment. Administration, scoring, interpreting and reporting selected major tests in cognitive, social and emotional domains under supervision. Use of assessment data in research and intervention.

RPD 622 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma (3-0-3 | 7 AKTS)

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri ve yaşam zorlukları dikkate alınarak yürütülecek psikolojik danışma süreçleri, kuramlar, yaklaşımlar, teknikler; çocuk ve ergenlere dönük gelişimsel destek çalışmaları.

RPD 622 Counseling with Children and Adolescents (3-0-3 | 7 ECTS)

Counselling processes considering the needs and challenges of children and adolescents, theories, approaches, techniques; supporting children and adolescents developmentally.

RPD 623 Psikolojik Danışma Süreç ve Sonuç Araştırmaları 

Dersin amacı öğrencilerin psikolojik danışma süreci ve sonucu ile ilgili yapılan araştırmalar temelinde psikolojik danışma sürecine ve sonuca etki eden danışan ve psikolojik danışman değişkenlerine ilişkin bir anlayışa sahip olmasıdır.

RPD 623 Psychological Counseling Process and Outcome Research

The aim of the course is to provide an understanding of client and counselor variables that affects counseling process and outcome counseling process based on the counseling process and outcome literature.

RPD 624 Çocuk ve Ergenlikte Gelişimsel Konular (3-0-3 | 7 AKTS)

Çocukluk ve ergenliğin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal yönleri üzerine kuramlar ve güncel araştırmalar. Çocukluk ve ergenlik ekolojisi. Oyun, kimlik, akran ve aile. Okullar, çocuklar ve ergenler.

RPD 624 Developmental Issues in Childhood and Adolescence (3-0-3 | 7 ECTS)

Theories and current research on the physical, cognitive, psychological and social aspects of childhood and adolescence. Ecology of childhood and adolescence. Play, identity, peer and family. Schooling, children and adolescents.

RPD 625 Yetişkinlikte Gelişimsel Konular

Yetişkinlik gelişiminde değişimin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal süreçler.  Beliren yetişkinlik dönemi, orta ve ileri yetişkinlik dönemlerinde gelişim ve eğitim.

RPD 625 Developmental Issues in Adulthood

Physical, cognitive, psychological, and social processes in adult development. Development and education in early, middle and emerging adulthood period.

RPD 692 Test Geliştirme  (3-0-3 | 7 AKTS)

Bilişsel ve duyuşsal özellikleri ölçen testlerin hazırlanma süreci. Ölçme araçlarının amaçlarının belirlenmesi, test planının hazırlanması, test planına uygun olarak farklı soru formatlarının hazırlanması, soru yazılırken dikkate edilmesi gereken kurallar, test puanlarının ve soru düzeyinde elde edilen puanların analizleri. Testlerdeki soruların nitel ve nicel analizlerini içeren madde analizi tekniklerinin farklı amaçlar için geliştirilen testler kapsamında örneklendirilmesi.  Test puanlarının geçerlik ve güvenirlik kapsamında anlamlandırılması. Yaygın olarak kullanılmakta olan testlerden elde edilen puanların güvenirlik ve geçerliğinin irdelenmesi.

RPD 692 Test Construction (3-0-3 | 7 ECTS)

Understanding basic processes of tests measuring cognitive and emotional assets. Determination of purposes of measurement devices, preparing test plan, preparing various questions formats convenient for test plan, rules abput item development, analysis of test scores and questions. Providing examples of various qualitative and quantitative item analysis techniques for different tests. Interpretation of test scores in the validity and reliability contents. Examination of validity and reliability of test scores.