BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

BÖTE Ders İçerikleri

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

BÖTE 611  Eğitimde İstatistiksel Yöntemler (2 2 3 / 15)

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim araştırmalarını yürütmek ve analizleri gerçekleştirmek için gerekli veri toplama, kodlama, örnekleme, veriyi organize etme, karşılaştırma, yordama ve ilişkilendirme gibi istatistiksel yöntemlerin öğretimi

BÖTE 623 Uzaktan Eğitim: Kuramdan Uygulamaya (2 2 3 / 5)                           

Uzaktan eğitim kavramı, tarihçesi ve bu süreçteki dönüşümleri, dünyada ve Türkiye’deki başlıca uzaktan eğitim uygulamaları, kullanılan teknolojiler, öğrenci ve eğitici rolleri, öğretim tasarımı,  değerlendirme yöntemleri, uzaktan eğitimin geleceği

BÖTE 625 Öğrenme Nesneleri  (2 2 3 / 5)                                                    

Öğrenme nesnelerinin tanımı, öğretim tasarımında öğrenme nesnelerinin yeri, öğrenme nesnelerinin sınıflandırılması, öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik  uluslararası standartlar, eğitim ontolojileri ile öğrenme nesnelerinin ilişkisi, öğrenme nesneleri havuzu tasarımı ve geliştirilmesi, öğrenme nesnelerinin yeniden kullanılabilir ve öğrenme/öğretme sürecinde öğrenci özelliklerine göre uyarlanabilir olmasında ontoloji ve semantik web kavramlarının önemi

BÖTE 627 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama (2 2 3 / 5)                         

Liderlik ve teknolojik liderlik kavramları, teknoloji liderinin rolleri, teknoloji politikaları ve planlaması için gerekenler, formatör öğretmenlerin ve bilgisayar öğretmenlerinin teknolojik liderlikteki rollerinin irdelenmesi

BÖTE 641 Teknolojinin Eğitim Programı ile Bütünleşmesi  (2 2 3 / 5)                        

Teknoloji entegrasyonu ile ilgili kuramlar, ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda yaşanan süreçler ve sorunlar, sürecin eğitim programı, insan gücü, yönetim, denetim ve alt yapı boyutları ile ele alınması

BÖTE 643 Çoklu ortam için Öğretim Tasarımı (2 2 3 / 5)                                    

Problem/ihtiyaç analizi, görev/iş/amaç analizi ve öğrenenlerin analizi, eğitsel hedeflerin belirlenmesi, analizler ve hedefler doğrultusunda öğretim stratejilerin geliştirilmesi, materyal seçimi ve geliştirilmesi, değerlendirme ve uygulama süreçleri

BÖTE 645 Çoklu ortam Uygulamaları      (2 2 3 / 5)                                          

Öğretimi teknoloji ile desteklemek amacıyla işitsel ve görsel materyal (animasyon, ses, video vb.) hazırlama, tasarlama ve geliştirme, başlıca çoklu ortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı, çoklu ortam ürünlerinin değerlendirilmesi

BÖTE 621 Araştırma Yöntemleri    (2 2 3 / 5)                                                

Araştırma sürecinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri, araştırma kısımları, bu kısımlar arasındaki ilişki, başlıca veri toplama araçları, başlıca istatistiksel analiz teknikleri, araştırma raporlarının ve makalelerinin değerlendirilmesi, araştırma önerisi yapılması

BÖTE 612 İleri Düzey İstatistik   (2 2 3 / 5)                                                 

Eğitim araştırmalarını yürütmek ve detaylı analizleri gerçekleştirmek için gerekli ileri düzey istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi. Frekans dağılımları, korelasyon kavram, varyans ve kovaryans analizlerinin özellikleri, doğrulayıcı, açıklayıcı faktör analizlerinin yapısal etlik modelleme yönteminde kullanılması

BÖTE 614 Nitel Araştırma Yöntemleri    (2 2 3 / 5                                          )

Nitel araştırmanın önemi, eğitim alanında nitel araştırmanın yeri, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemleri kullanılarak veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma önerisi hazırlama

BÖTE 616 Karma Eğitim için Öğretim Yöntem ve Teknikleri     (2 2 3 / 5)                   

Yüz-yüze ve çevrimiçi ortamlarda etkili öğretim sağlamak amacıyla kullanılabilecek yöntem ve tekniklere ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi, teknoloji destekli uygulama önerilerinin geliştirilmesi

BÖTE 622 E-Öğrenme ve Uygulamaları    (2 2 3 / 5)                                         

E-öğrenme kavramı, kullanılan teknolojiler, etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama ve geliştirme, değerlendirme yöntemleri, e-öğrenmede öğrenme yönetim sistemlerinin rolü, e-öğrenmede uluslararası standartlar

BÖTE 626 Yapay Zeka ve Uygulamaları   (2 2 3 / 5)                                         

Problem çözme teknikleri, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığının söz dizimi, anlam bilgisi ve ispat teorisi, orta ölçekli yapay zeka tabanlı programların kullanımı

BÖTE 640 Teknoloji Destekli Alan Öğretimi    (2 2 3 / 5)                                   

Söz konusu alanda teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmak amacıyla öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanmak, araştırma yapmak, örnek uygulamaları incelemek ve öneriler geliştirmek

BÖTE 642 Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme     (2 2 3 / 5)                           

Teknoloji destekli ölçme değerlendirmenin eğitimin etkililiğini artırmadaki önemi, bilgisayar destekli yazılımları kullanarak test ve sınav hazırlama, soru bankası oluşturma, değerlendirme amaçlı rapor yaratma,

BÖTE 644 Öğretim Amaçlı Mesaj Tasarımı  (2 2 3 / 5)                                      

Öğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb.), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri

BÖTE 646 Türkiye’nin Eğitim Sorunları ve Öneriler     (2 2 3 / 5)                           

Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetimsel sorunları, sistemde meydana gelen değişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanılmasına yönelik çözüm önerileri, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri doğrultusunda öneriler

BÖTE 600 Seminer    (0 2 0 /10)                                                             

Öğretim teknolojisi alanında yapılan çalışmaların, alandaki gelişmelerin, var olan sorunların ve çözüm önerilerinin güncel bir bakış açısıyla sunulması ve tartışılması