BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

ECE Ders İçerikleri

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I. YARIYIL

ALAN DERSLERİ

ECE 641 Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık       (3 0 3 / 10)                                    

Çocuk eğitiminde yaratıcılığın önemli bir yeri vardır. Derste bilişsel, dil ve fiziksel gelişim alanlarının gelişimini destekleyecek uygulama örnekleri sunulacak ve öğrencilerin kendi programlarını hazırlayıp uygulamaları istenecektir.

ECE 647 Çocuk Gelişimi    (3 0 3 / 10)                                                      

Doğum öncesi, bebeklik, okulöncesi, okul yıllarında fiziksel, duygusal-sosyal ve zihinsel gelişim, motor gelişim, gelişime yönelik erken çocukluk dönemi bakımı ile ilgili kavramlar.

ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ

ECE 643 Anne-Baba Çocuk İlişkileri    (3 0 3 / 5)                                          

Bu derste gelişimsel dönemler göz önünde bulundurularak anne-baba çocuk ilişkileri, farklı anne-baba tutumları ve etkili iletişim teknikleri tartışılacaktır.

      ECE 645 Cinsel Gelişim ve Eğitim   (3 0 3 / 5)

Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, cinsel sağlık eğitimi programının yürütülmesi.

ECE 649 Dil Edinimi     (3 0 3 / 5)                                                         

Öğrenme ve dil öğrenimi ile ilgili temel konuların dil öğretimi ile ilişkilendirilerek öğrencilere tanıtılması. Bu ders bağlamında incelenecek konular ise; dil, öğrenme ve öğretim, ana dili edinimi, yaş ve edinim, insanda öğrenme, çocuklarda öğrenme ve çocuklarda dil öğrenimi ile ilgili açıklamalar, yetişkinlerde dil öğrenimi, öğrenme biçim ve stratejileri, kişisel etkenler, sosyo-kültürel etmenler, diller arası etkileşim ve öğrencinin dili, iletişimsel yeti, ikinci dil edinimi kuramları.

ECE 651 Erken Çocukluk Eğitimi Modelleri   (3 0 3 / 5)

Erken çocukluk eğitiminin tarihçesi. Farklı modeller ve eğitim programları.

ECE 653 Kavram Gelişimi ve Eğitimi   (3 0 3 / 5)

Kavram gelişimi, kuramları, kavram gelişim süreçleri. Erken çocukluk eğitiminde fen ve matematiksel kavramların öğretimi.

ECE 655 Öğrenme Güçlükleri   (3 0 3 / 5)

Öğrenme güçlüklerinin tanımı, teşhisi, sınıflandırılması konularını içermektedir. Ayrıca, öğrenme güçlüklerinin nedenleri ve önlemleri üzerinde durulacak ve eğitimsel terapi yöntemleri tartışılacaktır.

ECE 657 İleri Özel Eğitim   (3 0 3 / 5)

Türkiye’de özel eğitim çalışmalarının tarihçesi, bugünkü durumu ve geleceğe dönük çalışmaları kapsamaktadır. Özel eğitim çalışmalarının yürütüldüğü kurumlar, üniversiteler, teknoloji kullanımı, fiziksel çevre düzenlemesi, fiziksel ve eğitsel çevre düzenlemeleri için kullanılabilecek uygun yöntem ve teknik konularını içermektedir. özürlü çocukların ailelerini tanımak ve deneyimlerini paylaşmaktır. Farklı ailelerdeki ana-babalar ile derinlemesine görüşmeler yapılarak onların çocuklarının eğitimlerine katılımları ve diğer destek kaynakları kullanmaları sırasındaki olumlu ve olumsuz deneyimleri incelenerek tartışılacaktır.

ECE 659 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri I                    (3 0 3 / 5)

Ders, Oyunun tanımı, tarihçesi, kurumları ve çocuğun gelişimine etkileri konusunda, öğrencilerin detaylı bilgileri edinmesini, araştırma ve uygulamalarda kullanımını sağlamaktadır.

      ECE 661 Çocuk Hakları           (3 0 3 / 5)                                               

Çocuğun tanımı.  Türk kültüründe çocuk. Toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri. Çocuk hakları sözleşmesi. Çocuk hakları ve istismarı. Türkiye’de çocuğun  durumu  ve istismarı. Çocuk istismarı çeşitleri; Fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal. Kimsesiz ve sokak çocuklarının sorunları. Çocuğu koruma ve rehabilitasyon çalışmaları.

      ECE 663 Okulöncesi Kaynak Geliştirme ve Çevre Düzenleme                    (3 0 3 / 5)

Okulöncesi çocukları için geliştirilmiş kitap, dergi gibi basılı kaynakların, TV. Radyo, CD gibi işitsel ve görsel kaynakların incelenmesi ve değerlendirilmesi, okulöncesi çocukları için (aile, çocuk, eğitimci ve toplum temelli) kaynak geliştirme.

ECE 665 Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Ailelerine Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri                                                                   (3 0 3 / 5)

Erken çocukluk döneminde yapılan çalışmalarda aile eğitiminin önemini ve aile eğitimi kuramlarını kavrayabilme aile eğitim programlarındaki yaklaşımları karşılaştırmalı çalışmalarla kavrayabilme.

 

ECE 667 Okulöncesinde Bilgisayarla Eğitim (Teknoloji Kullanımı)               (3 0 3 / 5)

Ders, bir eğitimsel teknik olarak da kullanılan bilgisayar destekli eğitim ve eğitim teknolojileri konularında analiz, sentez yapabilme becerisine sahip olan, bu konularda eğitimci, yazılım ve müfredata kaynaştırılması yönünden değerlendirme yapabilen, mevcut durumun ortaya konulmasında beceriler geliştirebilen ve normal gelişim gösteren ve engelli çocuklarla bilgisayar destekli eğitim projeleri üretebilen donanıma sahip öğrenciler yetiştiren niteliktedir.

 

*Teknoloji ve Eğitim Teknolojisine ilişkin temel kavramlar, eğitimde kullanılan teknolojiler, Okulöncesi eğitimde Hedef, Bilimsel Kuram, İnsangücü, Öğrenci, Ortam, Yöntem ve Teknikler, Eğitim Durumları ve Değerlendirme öğelerinin inceleme ve Okul Öncesi Eğitim Teknolojisini Oluşturma.

ECE 669 Okulöncesi Dönemde İletişim                                          (3 0 3 / 5)

Bireyin kendini tanıması, iletişim becerilerini geliştirme, iletişim engelleri, içsel/öze dönük ve kişiler arası iletişimi güçlendirecek etkinlik örnekleri.

ECE 671 Kültürel Varlıkların Korunması ve Müze Eğitimi                       (3 0 3 / 5)

Kültürel miras, kültürel değerler, kültürel kimlik ve tarihi çevre kavramlarının incelenmesi, Ülkemizin sahip olduğu kültürel varlıkların önemi ve korunması bilincinin kazandırılması için çevre gezileri düzenlenmesi ve bu bağlamda müzelerin işlevi ve çeşitlerinin araştırılması, Okulöncesi dönemden başlayarak tarihi çevre bilinci kazandırma açısından müzelerden eğitim ortamı olarak nasıl yaralanılacağına ilişkin eğitim durumları düzenlenmesi.

ECE 673 Okulöncesi Eğitiminde Etkili Öğretim Teknikleri                      (3 0 3 / 5)

Okulöncesi eğitimde çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak etkili öğretim teknik ve stratejilerinin değerlendirilerek bu konudaki eski ve yeni yaklaşımların tartışılması.

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 641 Eğitim Yönetimi (3 0 3 / 5)

Örgüt ve birey. Eğitim yönetiminin gelişimi. Yönetim kuramları (Klasik Yönetim Kuramı, Neoklasik Yönetim Kuramı, Sistem Yaklaşımı). Yönetim süreçleri. Eğitim Yönetiminin kendine özgü yönleri. Eğitim yöneticileri, liderleri. Türkiye’de eğitim yönetimi.

EĞT 643 Eğitim İstatistiği   (3 0 3 / 5)

SPSS paket programının tanıtımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (Ki-Kare Testi, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

EĞT 645 Akademik Yazma Becerileri   (3 0 3 / 5)

Akademik yazmaya ilişkin literatür taramasının nasıl yapılacağı, nasıl alıntı yapılacağı, araştırmanın yönteminin, sonuçlarının ve tartışma bölümünün nasıl yazılacağı, akademik dilin özellikleri (yapısal, sözcüksel ve metinsel olarak) tartışılacaktır. Bu arada katılımcılar, kendilerine ait bir makale yazmayı deneyeceklerdir.

EĞT 647 E-Öğrenme                                                              (3 0 3 / 5)

E-öğrenmenin tarihçesi, e-öğretimin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan teknik ve yöntemler, e-öğretimin değerlendirilmesi.

EĞT 673 Web Sayfası Tasarımı                                                  (3 0 3 / 5)

Internet ortamında yaygın olarak kullanılan yazarlık dilleri ve bunların kullanımındaki temel kavram ve ilkeler. HTML ve JavaScript vb. dilleri kullanarak eğitimsel Web ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi.

EĞT 649 Eleştirel Düşünme Becerileri ve Geliştirme Yöntemleri                 (3 0 3 / 5)

Düşünme ve eleştirel düşüncenin tanımı. Eleştirel düşüncenin temel eğitimde geliştirilmesi adına sınıf içi uygulamalar.

EĞT 657 Çoklu Zeka Teorisi                                                    (3 0 3 / 5)

Bu dersin içeriğinde çoklu zeka teorisinin ilkeleri ve çoklu zeka kapsamında yer alan 8 zeka türünün tanıtımı yapılarak tüm zeka türlerinin geliştirilmesine ve birbirlerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik etkinlikler oluşturmaya çoklu zekanın eğitim ve öğretimde kullanılmasına yer verilecektir.

II. YARIYIL

ALAN DERSLERİ

ECE 640 Seminer                                                                 (0 2 0 / 10)

ECE 650 Okulöncesinde Eğitim Programları Hazırlama                           (3 0 3 / 5)

Okulöncesi eğitim programlarında dikkat edilmesi gereken ilkeler, program hazırlarken içerik oluşturma, programın amaçları, program örneklerini inceleme ve değerlendirme, program hazırlama

ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ

ECE 642 Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Sağaltımı                         (3 0 3 / 5)

Sosyal dezavantajlı, öğrenme güçlüğü olan, davranış problemli özel yetenekli çocukları tanıma, değerlendirme ve anne-baba ve çocuğa eğitsel-gelişimsel rehberlik, ana okulu çağında gözlenen çocuk, aile sorunları ve bunlarla baş edebilme yöntemleri, istenmeyen davranışların önlenmesi ve istenmeyen davranışların değiştirilmesi, çocuklarda davranış bozukluklarının teşhisi, etioloji, sınıflandırılması ve eğitsel tedaviler üzerinde durulacaktır. Farklı anne-baba tutumları ve bunun çocuk üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

ECE 644 Çocuğu Tanıma Teknikleri                                               (3 0 3 / 5)

Çocuğu tanımanın önemi ve tanımanın boyutları (alanları), tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, projektif testler, kontrol listeleri, rating scale) ilke ve yöntemleri, çocuğu tanımaya ait farklı kültürlerdeki gelişimsel normların karşılaştırılması, normal gelişim gösteren farklı etkinlik alanlarında çeşitli gözlem teknikleri kullanarak değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.

ECE 646 Yaratıcılık ve Oyun                                                      (3 0 3 / 5)

Oyun kuramları, çocuğun yaşamında oyunun yeri. Yaratıcılığın gelişimi, erken çocukluk yıllarında oyun ve yaratıcılığın ilişkisi. Oyunun erken çocukluk ve yaratıcılık eğitiminde kullanılışı.

ECE 648 Okulda Etkili İletişim                                                   (3 0 3 / 5)

İletişim tanımı ve iletişim süreci. Kaynak-mesaj-mesaj düzenleme ilkeleri. Kanal-alıcı-alıcının ihtiyaçları-dönüt. Sözlü iletişim (konuşma-dinleme). Sözsüz iletişim. Bir örgüt olarak okul. Örgütlerde iletişimin önemi ve iletişim çeşitleri. Etkili iletişim nedir? Etkili iletişimin özellikleri. İletişim ve insan ilişkileri. Bir iletişim süreci olarak öğretme-öğrenme süreci. İletişimsel etkililik için okul yöneticisine öneriler. İletişimsel etkililik için öğretmene öneriler. İletişi ve “Biz” bilinci.

     ECE 652 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi                                         (3 0 3 / 5)

Çocuklarda ana dil ve ikinci dil gelişimi; çocukların öğrenme stratejileri ve yabancı dil öğrenimi; çocuklara İngilizce öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler; oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

ECE 654 Eğitimde Entegrasyon                                                  (3 0 3 / 5)

Okulöncesi dönemdeki entegrasyon dersi, tanımlar, terimler, önem ve modeller; normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, entegre ortamların normal ve engelli çocuklar üzerine etkileri, entegrasyonun başarısı için yapılması gereken çalışmalar, entegrasyona karşı çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin tutumları ve entegre ortamda eğitimsel ve fiziksel organizasyon konularını, normal ve engelli çocuklar arasında iletişimi geliştirmede etkili müdahale ve rehberlik becerileri geliştirmeyi kapsamaktadır.

ECE 656 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri II                  (3 0 3 / 5)

Ders, oyuncak ve oyun materyallerinin tarihçesi, çeşitleri, dünyada ve ülkemizde oyuncaklar ve oyun materyalleri, çocuğun gelişimine etkileri konularında öğrencilerin detaylı bilgiler edinmeleri, araştırma ve uygulama yapıları, araç-gereç yapımı ve seminer sunumu sağlamaktadır.

ECE 658 Erken Çocukluk Döneminde Duyu Eğitimi                              (3 0 3 / 5)

0-18 yaş grubundaki normal ve engelli çocukların gelişimlerinin duyu eğitim programları ile desteklenmesi.

ECE 660 Sanat Eğitimi                                                          (3 0 3 / 5)

Bu derste; erken çocukluk dönemi çocuklarının özellikleri, çizimle ilgili gösterdikleri aşamalar, sanat etkinlikleri ve pratik uygulamalar verilecektir.

ECE 662 Üstün Yetenekli Çocuklar                                              (3 0 3 / 5)

Erken çocukluk döneminde üstün yeteneklilik, gelişim özellikleri ve üstün yeteneklilik tipleri nelerdir. Üstün yetenekli özellik gösteren öğrencilerin belirlenmesine kullanılan ölçekler, testler ve formlar. Üstün yetenekli olarak belirlenen çocukların yetenek ve ilgilerine göre alınması gereken eğitsel tedbirler.

ECE 664 Çevre Eğitimi                                                          (3 0 3 / 5)

Çevre kavramı, çevre-insan ilişkileri, doğal çevrenin tanınması ve korunması, okulöncesi eğitimde yakın çevreden başlayarak çocuğun çevresini anlaması ve duyarlılık geliştirmesi ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi.

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 642 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                                         (3 0 3 / 5)

Bilimsel raporlaştırma ilke ve kuralları, araştırmada temel kavramlar (bilim, bilimsel yöntem, araştırma), hipotez testi (değişken, hipotez türleri, varsayım), araştırma önerisi geliştirme, literatür tarama, tarama araştırmaları (betimsel ve korelasyonel araştırmalar), deneysel araştırmalar (tek denekli, tek faktörlü ve çok faktörlü desenler), evren, örneklem ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri, nitel araştırmalar.

EĞT 644 Eğitim Kurumlarında Personel Yönetimi                                 (3 0 3 / 5)

Bu derste personel politikaları geliştirme, mülakat, işe alma, etkili toplantı düzenleme, personeli değerlendirme, problem çözme, değişikliklerle baş etme konuları tartışılacaktır.

EĞT 646 Öğretim Teknolojilerinin Planlanması                                   (3 0 3 / 5)

Eğitim-öğretim kurumlarında teknolojinin etkili kullanımı için farklı boyutları ele alınarak planlama yapılması.

ĞT 648 Web Tabanlı Öğretim Tasarımı                                         (3 0 3 / 5)

Web-tabanlı öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgüt (organizasyon) analizi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, web-tabanlı öğretim kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi, web-tabanlı ortam için görsel tasarım ilkelerinin anlaşılması, web-tabanlı öğretim tasarımı kuramlarını kullanarak öğretimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.

ĞT 650 Eğitimde Drama                                                         (3 0 3 / 5)

Bu derste eğitimde dramanın önemi ve yararları, drama teknikleri, türleri ve dramanın müfredat içerisindeki yeri tartışılacak ve uygulanacaktır.

EĞT 652 Okul Yönetiminde Kalite                                                (3 0 3 / 5)

Okullarda eğitim hizmeti üretilmesi. Bir eğitim hizmetinde girdi-süreç-çıktı tanımı. Okul yönetimi organizasyonu, eğitim süreci yapılanmasında eğitim-idari ve destek yapılanma, okul yönetiminde kalite tanımı ve kaliteyi etkileyen faktörler, veri bilgi yönetimi, okulda iç müşteri-dış müşteri tanımı ve müşteri memnuniyeti, ölçme ve değerlendirme, liderlik, hizmet içi eğitim, okul kültürü başlıklarını kapsar.

II.I YARIYIL

ECE 689 Tez 1                                                                   (4 0 0 / 30)

IV. YARIYIL

ECE 690 Tez 2                                                                   (4 0 0 / 30)