BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

FBÖ Ders İçerikleri

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

FEN BİLGİSİ DERSLERİ

FBÖ 641 - Fen Bilgisi Eğitiminde Özel Konular (3 0 3 10)

Fen bilgisi alanındaki gelişmeler nedeniyle son yeniliklerin öğrencilere aktarılması gereklidir. Bu nedenle ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf fen bilgisi müfredatı kapsamındaki konulardaki eksiklerin tamamlanması önem kazanmaktadır.

FBÖ 643 - Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (3 0 3 10)

Evrenin oluşumu. Big-Bang Teorisi. Galaksiler ve yıldızların oluşumu. Dünyanın oluşumu. abiyotik kökenli organik moleküllerin meydana gelişi. İlk hücreler. Ototrofluğun ortaya çıkışı. Canlılığın dünyada oluşmasını sağlayan etkenler. Sudan-karaya geçiş. Canlıların çeşitlenmesi. Bitkilerle hayvanlar arasındaki farklar. Kıtaların jeolojik devirlerdeki durumu. Anadolu’nun kıta özelliği. Türkiye’de yok olmuş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türler. Korunma statüleri. Türkiye’deki omurgalıların korunma statüleri.

FBÖ 645 - Biyoloji Eğitiminde Seçme Konular (3 0 3 10)

Dünyada biyolojinin alt dalları olan genetik, biyoteknoloji gibi konularda elde edilen gelişmeler eğitime de yansımıştır. Bu konular eğitim programına dahil edilmiştir. Bu nedenle fen bilgisinde, biyoloji ile ilgili yeni eklenen genetik, biyoteknoloji gibi konular detaylı şekilde işlenecektir.

FBÖ 647 - Biyoloji Tarihi (3 0 3 10)

Biyolojinin başlangıcı, Ortaçağ biyolojisi, modern biyolojinin doğuşu, canlıların sınıflandırılması, bileşikler ve hücreler, evolusyon, genetik bilimin başlangıcı, Vitalizm görüşünün çöküşü, hastalıklara karşı savaş, sinir sistemi. Kan, metabolizma, moleküler biyoloji. 21. yüzyılın bilimi biyoloji.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DERSLERİ

FBÖ 649 - Fen Bilgisi Öğretiminde Yapılandırıcı Öğretim Modeli (3 0 3 10)

Son yıllarda fen eğitimi alanında yapılan birçok çalışmada yapılandırıcı yaklaşımın geleneksel öğretim metodundan daha etkili olduğu ortaya konulmuş ve yapılandırıcı yaklaşımın, öğrencilerin anlamlı öğrenme gerçekleştirmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Öğrencilerin ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf fen bilgisi müfredatı kapsamındaki konuların birini, yapılandırıcı öğrenme modeline uygun bir şekilde bireysel olarak sunarak bu sistemi uygulamayı öğrenmeleri önem taşımaktadır.

FBÖ 651 - Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları(3 0 3 10)

Kavram gelişimi, kuramları, kavram gelişim süreçleri. İlköğretimde fen ve matematiksel kavramların öğretimi.

FBÖ 653 - Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi (3 0 3 10)

Genel ekolojik tanımlar, dünya ve atmosferin oluşumu, dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği oluşturan canlılar, genel sistematik karakterleri ile kabaca tanımlama, canlıları saran fiziksel çevreyi ve bu çevrede cereyan eden iklim olaylarını tanımlama, Türkiye’de cereyan eden olumsuz çevre faktörlerini analiz etmek, Türkiye’deki önemli çevre alanlarının korunması konusunda eğitimin nasıl verileceği hakkında bilgiler vermek.

FBÖ 655 - Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi (3 0 3 10)

Fen bilgisinde, insanın kendisi ve çevresi ile ilgili olan kazanımlarda biyoloji bilgisi ön plana çıkmaktadır. Fen bilgisinde canlıların yapısı ve çeşitliliğinin öğretilmesi, biyolojide uygulanan öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerden gelen dönütlerin değerlendirilmesi hedeflenen başarıyı artıracaktır.

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 641 - Eğitim Yönetimi (3 0 3 10)

Örgüt ve birey. Eğitim yönetiminin gelişimi. Yönetim kuramları (Klasik Yönetim Kuramı, Neoklasik Yönetim Kuramı, Sistem Yaklaşımı). Yönetim süreçleri. Eğitim Yönetiminin kendine özgü yönleri. Eğitim yöneticileri, liderleri. Türkiye’de eğitim yönetimi.

EĞT 643 - Eğitim İstatistiği (3 0 3 10)

SPSS paket programının tanıtımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (Ki-Kare Testi, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

EĞT 645 - Akademik Yazma Becerileri (3 0 3 10)

Akademik yazmaya ilişkin literatür taramasının nasıl yapılacağı, nasıl alıntı yapılacağı, araştırmanın yönteminin, sonuçlarının ve tartışma bölümünün nasıl yazılacağı, akademik dilin özellikleri (yapısal, sözcüksel ve metinsel olarak) tartışılacaktır. Bu arada katılımcılar, kendilerine ait bir makale yazmayı deneyeceklerdir.

EĞT 647 - E-Öğrenme (3 0 3 10)

E-öğrenmenin tarihçesi, e-öğretimin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan teknik ve yöntemler, e-öğretimin değerlendirilmesi.

EĞT 673 - Web Sayfası Tasarımı (3 0 3 10)

Internet ortamında yaygın olarak kullanılan yazarlık dilleri ve bunların kullanımındaki temel kavram ve ilkeler. HTML ve JavaScript vb. dilleri kullanarak eğitimsel Web ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi.

EĞT 649 - Eleştirel Düşünme Becerileri ve Geliştirme Yöntemleri (3 0 3 10)

Düşünme ve eleştirel düşüncenin tanımı. Eleştirel düşüncenin temel eğitimde geliştirilmesi adına sınıf içi uygulamalar.

II. YARIYIL

FEN BİLGİSİ DERSLERİ

FBÖ 642 - Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Biyoloji (3 0 3 10)

Biyolojide yeni gelişmeler, yapılan son araştırmalar ve ulaşılan sonuçlar, tarihi gelişimi de vurgulanarak ele alınacak ve özellikle biyolojinin çağdaş uygulama alanları ileri düzeyde anlatılacaktır.

FBÖ 644 - Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Kimya (3 0 3 10)

Kimyada yeni gelişmeler, yapılan son araştırmalar ve ulaşılan sonuçlar, tarihi gelişimi de vurgulanarak ele alınacak ve özellikle kimyanın çağdaş uygulama alanları ileri düzeyde anlatılacaktır.

FBÖ 646 - Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Fizik (3 0 3 10)

Fizikte yeni gelişmeler, yapılan son araştırmalar ve ulaşılan sonuçlar, tarihi gelişimi de vurgulanarak ele alınacak ve özellikle fiziğin çağdaş uygulama alanları ileri düzeyde anlatılacaktır.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DERSLERİ

FBÖ 640 - Seminer (0 2 0 10)

(Öğrencinin tez konusu üzerine danışman ile çalışma yapılacaktır)

FBÖ 648 - Fen Bilgisi Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3 10)

İlköğretim okulları fen ve teknoloji öğretimi müfredatının ana özellikleri. Fen ve teknoloji öğretimi ve bu öğretimde fizik, kimya ve biyolojinin yeri. Fen ve teknoloji öğretimi yöntemleri. Fen ve teknoloji öğretiminde yeni teknolojiler. Etkili ve kalıcı fen ve teknoloji öğretimi için koşullar.

FBÖ 650 - Fen Eğitiminde Yaratıcı Aktiviteler (3 0 3 10)

Derste bilişsel, dil ve fiziksel gelişim alanlarının gelişimini destekleyecek uygulama örnekleri sunulacak ve öğrencilerin kendi programlarını hazırlayıp uygulamaları istenecektir. İlköğretim fen ve teknoloji konularının yaratıcı aktivitelerle öğrencilere sunulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

FBÖ 652 - Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi (3 0 3 10)

Ders, bir eğitimsel teknik olarak da kullanılan bilgisayar destekli eğitim ve eğitim teknolojileri konularında analiz, sentez yapabilme becerisine sahip olan, bu konularda eğitimci, yazılım ve müfredata kaynaştırılması yönünden değerlendirme yapabilen, mevcut durumun ortaya konulmasında beceriler geliştirebilen ve normal gelişim gösteren ve engelli çocuklarla bilgisayar destekli eğitim projeleri üretebilen donanıma sahip öğrenciler yetiştiren niteliktedir. Özellikle fen öğretimi ile ilgili bilgisayar destekli uygulamalara yer verilecektir.

FBÖ 654 - Fen Bilgisi Öğretiminde Özel Öğretim Yöntemleri (3 0 3 10)

Fen öğretimi, fen öğretiminin temel amaçları, fen okur yazarlığı, kavram öğretimi(kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, 4.- 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenip değerlendirilmesi.

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 642 - Eğitimde Araştırma Yöntemleri (3 0 3 10)

Bilimsel raporlaştırma ilke ve kuralları, araştırmada temel kavramlar (bilim, bilimsel yöntem, araştırma), hipotez testi (değişken, hipotez türleri, varsayım), araştırma önerisi geliştirme, literatür tarama, tarama araştırmaları (betimsel ve korelasyonel araştırmalar), deneysel araştırmalar (tek denekli, tek faktörlü ve çok faktörlü desenler), evren, örneklem ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri, nitel araştırmalar.

EĞT 644 - Eğitim Kurumlarında Personel Yönetimi (3 0 3 10)

Eğitim kurumlarında personel kavramı, tanımı ve tarihi gelişimi, personel yönetiminin ilkeleri, personel yönetimi politikalarının uygulamada karşılaştığı güçlükler, iş analizi, işe alma ve yerleştirme, personel eğitimi ve gelişimi, iş değerleme, performans değerleme, yükselme, 657 sayılı yasa hükümleri, Türkiye’de kamu personel sistemi ve sorunları.

EĞT 646 - Öğretim Teknolojilerinin Planlanması (3 0 3 10)

Eğitim-öğretim kurumlarında teknolojinin etkili kullanımı için farklı boyutları ele alınarak planlama yapılması.

EĞT 648 - Web Tabanlı Öğretim Tasarımı (3 0 3 10)

Web-tabanlı öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgüt (organizasyon) analizi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, web-tabanlı öğretim kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi, web-tabanlı ortam için görsel tasarım ilkelerinin anlaşılması, web-tabanlı öğretim tasarımı kuramlarını kullanarak öğretimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.

EĞT 650 - Eğitimde Drama (3 0 3 10)

Bu derste eğitimde dramanın önemi ve yararları, drama teknikleri, türleri ve dramanın müfredat içerisindeki yeri tartışılacak ve uygulanacaktır.

EĞT 652 - Okul Yönetiminde Kalite (3 0 3 10)

Okullarda eğitim hizmeti üretilmesi. Bir eğitim hizmetinde girdi-süreç-çıktı tanımı. Okul yönetimi organizasyonu, eğitim süreci yapılanmasında eğitim-idari ve destek yapılanma, okul yönetiminde kalite tanımı ve kaliteyi etkileyen faktörler, veri bilgi yönetimi, okulda iç müşteri-dış müşteri tanımı ve müşteri memnuniyeti, ölçme ve değerlendirme, liderlik, hizmet içi eğitim, okul kültürü başlıklarını kapsar.

III. YARIYIL

FBÖ 689 - Tez (0 0 0 20)

IV. YARIYIL

FBÖ 689 - Tez (0 0 0 20 )