BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İDÖ Ders İçerikleri

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İDÖ 611  Dilbilim    (3 0 3 / 10)                                                                                            

Bu derste, öğrencilere kuramsal, betimleyici ve karşılaştırmalı bilgiler eleştirel bir perspektif ile tanıtılır.

İDÖ 613 İngilizce Sözdizimi  (3 0 3 / 5)                                                                                

Bu ders öğrencilere İngilizce Sözdizimi hakkında pek çok bilgi vermeyi amaçlar. Amacı doğrultusunda dönüşümsel dilbilgisi kullanır.

İDÖ 617 İleri Yazma Becerileri   (3 0 3 / 5)                                                                          

Makaleleri, yazıları anlama, üretme ve süsleme konusunda pratik yapma  ve çok tartışmalı kültürel, siyasi, sosyal, tarihi,sanatsal ve edebi konularda inceleme yapma imkanı verir.Varsayılan bağlam İngilizlerin yüksek gazetecilik dediği bağlamdır. Bu dersin amacı yazı yayımlama için yeterli olan mesleki malzemeleri üretmektir.

İDÖ 623 Dil Transferi       (3 0 3 / 5)                                                                                     

Bu ders, öğrencilere ana dil aktarımı ve ikinci dil öğretimindeki rolü hakkında kapsamlı bir bilgi sunar.Ayrıca, büyük bir literatür taraması ve pek çok farklı dilden veri incelemesi yapılmış olur.

İDÖ 625 Yabancı Dil Öğretimi Yöntem ve Teknikleri I    (3 0 3 / 10)                                  

Bu ders öğrencilere dil becerileri öğretiminde kuramsal bilgi ve uygulama kazandırma imkanı sağlar. Ayrıca, alanda uygulanan temel yaklaşımlar, yöntemler ve tekniklere ait ayrıntılı çözümleme sunar.

İDÖ 627 İngilizce Öğretiminde Materyal Değerlendirme ve Geliştirme       (2 1 3 / 5)     

Bu ders, öncelikle bir dil dersinin nasıl tasarlanacağına dair temel bilgilerin verilmesini amaçlar.  Bu nedenle,   dil öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerinin çözümlenmesi ve buna  göre uygun ders araç-gereçlerinin seçilmesi üzerine odaklanır. Dil öğretim yöntemlerinin ve öğretim sürecinde kullanılan araçların seçiminde kullanılacak kuramsal bilginin yanı sıra,  sınıf içi  uygulamalar ve teknikler de bu ders içinde vurgulanır.

EĞT 633 Araştırma Teknikleri       (3 0 3 / 5)                                                                     

Bu ders, bilimsel araştırma yöntem,  tekniklerinin ve kavramlarının  öğretimini  ve örneklerle uygulanmasını; öğrencilere kendi alanlarında küçük çapta araştırmalar yaptırılmasnı ve değerlendirilmesini içerir. Aynı zamanda araştırma projesi ve makale yazma sürecinde, kütüphanenin ve birincil kaynakların nasıl kullanıldığını içerir.

EĞT 635 Öğrenme Psikolojisi    (3 0 3 / 5)                                                                           

Öğrenme ve öğretme kavramları, başlıca öğrenme kuram ve ilkeleri, öğrenme kuramlarının gözden geçirilmesi bu dersin üzerinde duracağı başlıca konulardır.

İDÖ 630 Yabancı Dil Öğretimi Yöntem ve Teknikleri II                         (3 0 3 / 5)

Bu derste, öğrencilere dil eğitiminde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler hakkında kapsamlı bir bilgi verilir. İngilizce öğretmenliğiyle ilgili konulara özel vurgu yapılır.

İDÖ 638  İkinci Dil Edinimi                                                                       (3 0 3 / 5)

Bu ders anadil ve özellikle ikinci dil edinim kuramlarını  ve bu alanda yapılan güncel araştırmaları eleştirel bir  bakış açısıyla değerlendirir ve bu araştırmaları yabancı dil ve ikinci dil öğrenim ve öğretimi ile ilişkilendirir.  

İDÖ 618 Uygulamalı Dilbilim                                                                     (2 1 3 / 5)           

Bu dersin temel konusu dilbilimsel kuramların, yöntem ve bulguların yabancı dil öğretim ve öğrenimine uygulanması ve olası olarak tecrübe edilebilecek dilsel problemlerin irdelenmesidir.

İDÖ 622 Yabancı Dil Öğretimi ve Edebiyatı                                               (3 0 3 / 5)         

Edebiyatın İngilizce Öğretimine katkısı; şiir, düz yazı ve dramanın yabancı dil öğretiminde önemi; öğrenci düzeyine uygun metinlerin seçiminde izlenebilecek yaklaşımlar.

İDÖ 624 İlköğretimde İngilizce Öğretimi                                                       (2 1 3 / 5)      

Bu ders, ilköğretimde İngilizce öğretiminde, yeni yaklaşımlar ve uygulamalar kapsamlı bir şekilde verilmesini amaçlar. Ayrıca, çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda kurumsal  bir çerçeve sunar. Sınıf içi aktivitelerini dil kullanımını ve gelişimini analiz etme ve değerlendirme de pratik öneriler sunar.

İDÖ 628 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi                                                        (3 0 3 / 5)         

Bu derste, ikinci ve yabancı dil öğretimi ve öğrenimi için sosyodilbilim alanına bir giriş yapılır.Ayrıca öğrencilere  üst düzey dilbilimsel ve sosyodilbilimsel çözümlemeler yapma fırsatı verilir.

İDÖ 632  Seminer                                                                                       (0 0 0 / 10)            

Dersler sırasında irdelenen temel dil becerileri ve alt beceriler ile Yüksek Lisans tez önerisi için hazırlıklar yapılır.           

EĞT 634   İngilizce Öğretiminde Program Geliştirme                              (3 0 3 / 5)          

Bu ders, Genel İngilizce ve Özel Amaçlı İngilizce öğretiminde program geliştirme ve ders programı tasarımı konularında temel kavramları inceler. Ayrıca, program geliştirme yaklaşımları, Özel Amaçlı İngilizce öğretiminde öğretmen eğitimi üzerinde durmaktadır.

EĞT 636  Ölçme ve Değerlendirme                                                               (3 0 3 / 5)                 

Bu derste, öğrencilere test hazırlama kuramından uygulamada nasıl faydalanacakları öğretilir.