BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

TRÖ Ders İçerikleri

TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRÖ 621 Cumhuriyet Öncesi Türkçe Öğretimi                                                  ( 3 0 3 / 8)

Cumhuriyet’ten önceki dönemde gelişen Türk dilinin (Göktürkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi vb.) karakteristik özellikleri. Bu dönemde, Türk dilinde ortaya çıkan gelişmelerin belirlenmesi ve öğretimi; bu dönem edebî eserlerinin dil bakımından incelenmesi ve incelemede kullanılacak yöntem ve teknikler; Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış eserler ve yapılan çalışmalar.

TRÖ 622 Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimi                                                ( 3 0 3 / 5)

Cumhuriyet’ten sonraki dönemde Türk dilinin değişim ve gelişimi, karakteristik özellikleri. Bu dönem Türk dilinde ortaya çıkan gelişmelerin belirlenmesi ve öğretimi; bu dönem edebî eserlerinin dil bakımından incelenmesi ve incelemede kullanılacak yöntem ve teknikler. Bu dönemde Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış eserler ve yapılan çalışmalar.

TRÖ 623 Çağdaş Türk Dili Eğitimi I                                                                   ( 3 0 3 / 8)

Dil nedir? Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi , Türkiye Türkçesi’nin günümüzdeki genel durumu, Türkiye Türkçesi’nde ses, şekil ve kelime bilgisi, kelime çeşitleri. Ses, şekil ve kelime bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

TRÖ 624 Çağdaş Türk Dili Eğitimi II                                                                  ( 3 0 3 / 5)

Cümle bilgisi, cümle ve unsurları, cümle çeşitleri, cümle yapısında bulunan kelime grupları, cümle tahlilleri. Cümle bilgisi alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

TRÖ 625 Çocuk Edebiyatı Metinleri                                                                    ( 3 0 3 / 5)

Dersin hedef kitlesi olan çocuların gelişim özellikleri; duygu, düşünce ve hâyâl dünyaları. Çocuk edebiyatının özellikleri ve önemi, çocuk edebiyatı türleri, çocuk edebiyatının tarihî gelişimi. Çocuk edebiyatı metinleri ve özellikleri, çocuklara yönelik hazırlanan eserlerin, çocuğun dünyasına uygunluğu, çocuklara metinler aracılığıyla, Türk kültürünün ve evrensel değerlerin nasıl verileceğinin incelenmesi.

TRÖ 626 Anlama ve Anlatma Yöntemleri                                                           ( 3 0 3 / 5)

Başlıca anlama ve anlatma yöntemleri, anlama ve anlatma yöntemleri olarak dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri ve genel özellikleri. Dinleme eğitimi ve amaçları, iyi ve verimli dinlemenin yolları, dinlemeyi engelleyen etmenler, dinleme becerisinin geliştirilmesi, okuma teknikleri ve hızlı okuma amaca ve türe göre okuma, okuma becerisin geliştirilmesi,  konuşma ve yazma yoluyla kendini ifade edebilme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi bağlamında uygulamalar.

TRÖ 627 İyi ve Doğru Yazma Yöntemleri                                                          ( 3 0 3 / 5)

Anlatma yöntemlerinden yazmanın temel malzemeleri, yazma aracılığıyla kendini iyi ve doğru ifade etme, yazı yazma teknikleri ve çeşitleri, yazı yazarken dikkat edilecek hususlar, anlatım biçimleri, metinlerde iç yapı, yazılı metinlerin tasnifi ve özellikleri. Yazı yazma öğretiminde çağdaş yaklaşımlar.

TRÖ 628 Yabancı Diller ve Türkçe                                                                      ( 3 0 3 / 5)

Dil ve genel özellikleri. Yapı bakımından Türkçe, Türkçe’nin karakteristik özellikleri  ve yabancı dillerle karşılaştırılması. Anadil olarak Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretiminin karşılaştırılması. Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretiminde çağdaş yaklaşımlar.

TRÖ 629 Genel ve Uygulamalı Dilbilimi                                                              ( 3 0 3 / 5)

Bir disiplin olarak dilbilimi, genel dilbiliminin gelişimi ve çalışma alanı. Dilbiliminin tarih içinde dile bakış açısı. Dilbiliminde tarihî ve çağdaş yaklaşımlar, dilbiliminin alt disiplinleri ve bu disiplinlerin genel özellikleri. Türkiye Türkçesi’nin problemleri ve bu sorunların çözüm yolları. Dilbilimindeki çalışmalar ışığında Türkiye Türkçesi öğretimine çağdaş yaklaşımlar.

TRÖ 630 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                                                           ( 3 0 3 / 5)

Bilimsel raporlaştırma ilke ve kuralları, araştırmada temel kavramlar(bilim, bilimsel yöntem, araştırma), hipotez testi (değişken, hipotez türleri, varsayım), araştırma önerisi geliştirme

TRÖ 631 Eğitim İstatistiği                                                                                     ( 3 0 3 / 9)

SPSS paket programının tanımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoktu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

TRÖ 632 Araştırma Teknikleri                                                                            ( 3 0 3 / 5)

Türkçe Öğretimi alanındaki mevcut araştırma, teknik ve yöntemler. Çalışılacak tez konusuyla ilgili materyallerin tespiti ve düzenlenmesi.

TRÖ 634 Seminer                                                                                                   (0 2 0 / 10)

Türkçe Öğretimi ile ilgili teorik ve metodolojik problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar.