BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

TYÖ Ders İçerikleri

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

TYÖ 601 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Tarihi                                                             (3–0–3 / 8 AKTS)

İçeriği: Orhun Türkçesi ve Uygur Türkçesindeki bazı bulgularla birlikte; Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati’t-Türk (1072–1074) adlı eserinden başlamak üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin tarihsel gelişimi. Harezm-Altınordu, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi dönemlerinde verilmiş dil bilgisi eserleri ve sözlükler. Osmanlı Türkçesi döneminde yerli ve yabancı yazarların Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerindeki çalışmaları.

TYÖ 603 Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem Ve Teknikler                               (3–0–3 / 8 AKTS)

İçeriği: Yabancı dil öğretiminde kullanılan en eski yöntemlerinden birisi olan dil bilgisi-çeviri yönteminden, günümüzün iletişimsel ve yapısalcı dil öğretimine kadar bütün yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kuramsal açıdan incelenmesi. Bu kuramlara uygun ders yapılarının nasıl oluşturabileceğinin tartışılması ve bu bağlamda örnek uygulamaların yapılması.

TYÖ 605 Eğitim İstatistiği                                                                                                                  (3-0-3 / 7 AKTS)

SPSS paket programının tanımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoktu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

SEÇMELİ I                                                                                                                                                (3-0-3 / 7 AKTS)

II. YARIYIL

TYÖ 602 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinler Ve Uygulamalar              (3–0–3 / 6 AKTS)

İçeriği: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin en büyük sorunlarından birisi olan metin oluşturma konusunda; hâlihazırda bulunan ders kitaplarındaki metinlerin ele alınması. Bu metinlerin metinsellik, nedensellik ve gereklilik bakımından ele alınması. Metinlerin hangi ekleme ya da çıkarmalarla yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabileceğinin tartışılması.

TYÖ 604 Ana Dili Öğretimi                                                                                                             (3–0–3 / 6 AKTS)

İçeriği: İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi sosyal ve kültürel açılardan gelişmiş ülkelerin ana dili öğretimi açısından hangi program, yaklaşım ve kuramları benimsediği; bu ülkelerde benimsenen yaklaşımın Türkiye’de izlenen yaklaşım ile benzer ve ayrı yönleri; ideal bir ana dili öğretim sisteminin nasıl olması gerektiği.

TYÖ 606 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                                                                                      (3-0-3 / 5 AKTS)

SPSS paket programının tanımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoktu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

TYÖ 608 Seminer                                                                                                                                   (0-2-0 / 6 AKTS)

Yüksek lisans programında edinilen dil öğretimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler çerçevesinde uygulama ve sunum çalışmaları.

SEÇMELİ II                                                                                                                                               (3-0-3 / 7 AKTS)

SEÇMELİ DERSLER

TYÖ 607 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı                             (3–0–3 / 7 AKTS)

Kültürün evrensel yapısı dışında kalan ve Türk kültürüne ait olarak nitelendirilebilecek aile ve toplum yapısına ait kültürel ögelerin belirlenmesi. Bu ögelerin Türk olmayan bireylerce nasıl algılandığının tartışılması. Bu tartışmalar ışığında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu kültür ögelerinin program ve ders kitapları içerisinde ne açıdan ve ne ölçüde yer alması gerektiğinin belirlenmeye çalışılması.

TYÖ 609 Türk Halk Edebiyatı Örnekleriyle Yabancılara Türkçe Öğretimi                (3–0–3 / 7 AKTS)

Türk dilinin en katıksız ve en saf yönünü somutlaştıran Türk halk edebiyatı ürünlerinin, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde nasıl değerlendirilebileceğinin ele alınması. Türk halk edebiyatı ürünlerinin içerik ve yapı bakımından incelenerek; yabancılara Türkçe öğretiminde hangi aşamada hangi yönden verilebileceğinin belirlenmesi.

TYÖ 610 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Uygulamaları                 (3–0–3 / 7 AKTS)

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yeri ve gerekliliği tartışılan dil bilgisi öğretiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği. İzlenmesi gereken dil bilgisi sırası. Verilecek dil bilgisi yapılarının özellikleri ve bu özelliklerin dil düzeyleri bakımından ele alınması.

TYÖ 611 Meslek Dili Olarak Türkçe                                                                                             (3–0–3 / 7 AKTS)

Farklı meslek gruplarında (doktor, avukat, işçi, esnaf, çiftçi) Türkçe kullanımının çeşitli örneklerle ortaya konması, bu dil değişkelerinin toplumdilbilim, edimbilim, anlambilim gibi yönlerden değerlendirilmesi ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere nasıl kazandırılabileceğinin araştırılması.

TYÖ 612 Dilde Çeşitlenme ve Öğretimi                                                                                       (3–0–3 / 7 AKTS)

Dil içindeki farklı biçimlerin, konuşma dili-yazı dili, yazı dili-edebiyat dili, farklı gruplara özgü dil kullanımının araştırılması ve öğretilmesi.

TYÖ 613 Yurt Dışındaki Türkçe Öğretim Çalışmaları                                                           (3–0–3 / 7 AKTS)

İçeriği: Yurt dışındaki üniversiteler, Türkoloji merkezleri ve diğer kurumlarda Türkçenin ana dili ya da yabancı dil olarak öğretimi. Bu bağlamda çalışmış Türkologların eserlerinin incelenmesi. Günümüzdeki çalışmaların değerlendirilmesi. 

TYÖ 614 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Program Geliştirme                       (3–0–3 / 7 AKTS)

Türkçenin yabancı dili olarak öğretiminde günümüze kadar kullanılmış olan programların ve ders kitaplarının incelenerek; bu doğrultuda yeni bir program oluşturmak maksadıyla program oluşturma süreç ve ögelerinin tartışılması. Program geliştirme sürecinde kullanılabilecek kuramların ele alınması.

TYÖ 615 Çok Dillilere Türkçe Öğretimi                                                                                      ( 3–0–3 / 7 AKTS)

Pek çok Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerinden örneği görülebilecek olan çok dilliğinin tanım ve türlerinin tartışılması. Çok dilli ortamlarda bulunan Türk çocuklarının içerisinde bulundukları yapının dilsel, sosyal ve kültürel bakımlardan değerlendirilmesi. Bu Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi konusunda izlenecek yaklaşım ve yöntemlerin tartışılması.