BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYD Tezli Ders İçerikleri

EYD 651 Örgütsel Davranış                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişmedir.

EYD 653 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar                         ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.

EYD 655 Eğitim Denetimi                                                              ( 3 0 3 / 7)

Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.

EYD 652 Araştırma Teknikleri                                                                 ( 3 0 3 / 7)

Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

EYD 654 Eğitim İstatistiği                                                              ( 3 0 3 / 7)

Parametrik ve parametrik olmayan testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, parametrik olmayan test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.

EYD 659 Okul Yönetimi                                                                            ( 3 0 3 /7)

Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi

EYD 676 Eğitimsel Liderlik                                                                       ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

EYD 691 Yükseköğretim Yönetimi                                                         ( 3 0 3 / 7)

Dünyada ve Türkiye’de yükseköüretim yönetim sistemleri ve modelleri, yükseköğretimde liderlik ve yönetim, yükseköğretimde araştırma konuları, yükseköğretimde sorunlar ve çözümler.

EYD 684 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                            ( 3 0 3 / 7)

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

EYD 657 Eğitim ve Kalkınma                                                                   ( 3 0 3 / 7)

Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti.

EYD 681 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi                                               ( 3 0 3 / 7)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

EYD 658 Örgütsel İletişim                                                                       ( 3 0 3 / 7)

Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.

EYD 678 Örgütsel Değişim                                                                        ( 3 0 3 / 7)

Değişim kavramı, değişim teknikleri, değişim yönetimi teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EYD 680 Denetimde Gelişmeler                                                                ( 3 0 3 / 7)

Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar.

EYD 682 Eğitim Planlaması                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EYD 656 Sınıf Yönetimi                                                                            ( 3 0 3 / 7)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

 

EYD 677 Eğitimde Teknoloji Kullanımı                                                   ( 3 0 3 /7)

Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

EYD 679 İnsan Kaynakları Yönetimi                                                       ( 3 0 3 / 7)

Eğitim kurumlarındaki insan kaynaklarının yönetimi için gerekli beceri ve bilgilerin kazandırılması. Özellikle eğitim ve okul yönetiminde insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynaklarının artan rolleri, İKY’de insan, örgüt ve yönetim anlayışı, İKY’nin amaçları, işlevleri (seçme, yetiştirme, geliştirme, koruma, ödeme), ilkeleri(yeterlik, kariyer, eşitlik, güvence, yansızlık) planlaması konularının teorik ve uygulamalı şekilde incelenmesi ve Türk Milli-Eğitim sisteminde İKY ve sorunları.

EYD 683 Eğitimde Program Geliştirme                                                   ( 3 0 3 / 7)

Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.

EYD 685 Nitel Araştırma Teknikleri                                                        (3 0 3 / 7)

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak amaçlanmaktadır.

EYD  692  Test Geliştirme                                                                         ( 3 0 3 / 7)

 

Bu ders kapsamında öğrenciler bilişsel ve duyuşsal özellikleri ölçen testlerin hazırlanma sürecini öğreneceklerdir.  Genel olarak derste ölçme araçlarının amaçlarının belirlenmesi, test planının hazırlanması, test planına uygun olarak farklı soru formatlarının hazırlanması, soru yazılırken dikkate edilmesi gereken kurallar, test puanlarının ve soru düzeyinde elde edilen puanların analizleri kapsanacaktır.  Öğrenciler bu basamakları takip ederek ders boyunca  bir ölçme aracı geliştireceklerdir.  Testlerdeki soruların nitel ve nicel analizlerini içeren madde analizi teknikleri farklı amaçlar için geliştirilen testler kapsamında örneklendirilerek açıklanacaktır.  Test puanlarının nasıl anlamlandırılacağı özellikle geçerlik ve güvenirlik kapsamında ele alınacaktır.    Derste alanda yaygın olarak kullanılmakta olan testlerden elde edilen puanların güvenirlik ve geçerliğinin irdelenmesi de  hedeflenmektedir.