BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

BÖTU Ders İçerikleri

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  (Uzaktan Öğretim ile)

 

BÖTU 611  Eğitimde İstatistiksel Yöntemler   (2 2 3/8)                                                   

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim araştırmalarını yürütmek ve analizleri gerçekleştirmek için gerekli veri toplama, kodlama, örnekleme, veriyi organize etme, karşılaştırma, yordama ve ilişkilendirme gibi istatistiksel yöntemlerin öğretimi

BÖTU 623 Uzaktan Eğitim: Kuramdan Uygulamaya     (2 2 3/8)                                 

Uzaktan eğitim kavramı, tarihçesi ve bu süreçteki dönüşümleri, dünyada ve Türkiye’deki başlıca uzaktan eğitim uygulamaları, kullanılan teknolojiler, öğrenci ve eğitici rolleri, öğretim tasarımı,  değerlendirme yöntemleri, uzaktan eğitimin geleceği

BÖTU 625 Öğrenme Nesneleri       (2 2 3/8)                                                                    

Öğrenme nesnelerinin tanımı, öğretim tasarımında öğrenme nesnelerinin yeri, öğrenme nesnelerinin sınıflandırılması, öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar, eğitim ontolojileri ile öğrenme nesnelerinin ilişkisi, öğrenme nesneleri havuzu tasarımı ve geliştirilmesi, öğrenme nesnelerinin yeniden kullanılabilir ve öğrenme/öğretme sürecinde öğrenci özelliklerine göre uyarlanabilir olmasında ontoloji ve semantik web kavramlarının önemi

BÖTU 627 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama     (2 2 3/6)                       

Liderlik ve teknolojik liderlik kavramları, teknoloji liderinin rolleri, teknoloji politikaları ve planlaması için gerekenler, formatör öğretmenlerin ve bilgisayar öğretmenlerinin teknolojik liderlikteki rollerinin irdelenmesi

BÖTU 641 Teknolojinin Eğitim Programı ile Bütünleşmesi    (2 2 3/6)                       

Teknoloji entegrasyonu ile ilgili kuramlar, ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda yaşanan süreçler ve sorunlar, sürecin eğitim programı, insan gücü, yönetim, denetim ve alt yapı boyutları ile ele alınması

BÖTU 643 Çokluortam için Öğretim Tasarımı      (2 2 3/8)                                          

Problem/ihtiyaç analizi, görev/iş/amaç analizi ve öğrenenlerin analizi, eğitsel hedeflerin belirlenmesi, analizler ve hedefler doğrultusunda öğretim stratejilerin geliştirilmesi, materyal seçimi ve geliştirilmesi, değerlendirme ve uygulama süreçleri

BÖTU 645 Çokluortam Uygulamaları       (2 2 3/6)                                                         

Öğretimi teknoloji ile desteklemek amacıyla işitsel ve görsel materyal (animasyon, ses, video vb.) hazırlama, tasarlama ve geliştirme, başlıca çokluortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı, çokluortam ürünlerinin değerlendirilmesi

BÖTU 621 Araştırma Yöntemleri        (2 2 3/8)                                                    

Araştırma sürecinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri, araştırma ksımları, bu kısımlar arasındaki ilişki, başlıca veri toplama araçları, başlıca istatistiksel analiz teknikleri, araştırma raporlarının ve makalelerinin değerlendirilmesi, araştırma önerisi yapılması

BÖTU 612 İleri Düzey İstatistik     (2 2 3/6)                                                                     

Eğitim araştırmalarını yürütmek ve detaylı analizleri gerçekleştirmek için gerekli ileri düzey istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi. Frekans dağılımları, korelasyon kavram, varyans ve kovaryans analizlerinin özellikleri, doğrulayıcı, açıklayıcı faktör analizlerinin yapısal eitlik modelleme yönteminde kullanılması

BÖTU 614 Nitel Araştırma Yöntemleri        (2 2 3/6)                                                      

Nitel araştırmanın önemi, eğitim alanında nitel araştırmanın yeri, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemleri kullanılarak veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma önerisi hazırlama

BÖTU 616 Karma Eğitim için Öğretim Yöntem ve Teknikleri    (2 2 3/6)                  

Yüz-yüze ve çevrimiçi ortamlarda etkili öğretim sağlamak amacıyla kullanılabilecek yöntem ve tekniklere ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi, teknoloji destekli uygulama önerilerinin geliştirilmesi

BÖTU 622 E-Öğrenme ve Uygulamaları       (2 2 3/8)                                                    

E-öğrenme kavramı, kullanılan teknolojiler, etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama ve geliştirme, değerlendirme yöntemleri, e-öğrenmede öğrenme yönetim sistemlerinin rölü, e-öğrenmede uluslararası standartlar

BÖTU 626 Yapay Zeka ve Uygulamaları    (2 2 3/6)                                                       

Problem çözme teknikleri, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığının söz dizimi, anlam bilgisi ve ispat teorisi, orta ölçekli yapay zeka tabanlı programların kullanımı

BÖTU 640 Teknoloji Destekli Alan Öğretimi    (2 2 3/6)                                               

Söz konusu alanda teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmak amacıyla öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanmak, araştırma yapmak, örnek uygulamaları incelemek ve öneriler geliştirmek

BÖTU 642 Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme      (2 2 3/6)                               

Teknoloji destekli ölçme değerlendirmenin eğitimin etkililiğini artırmadaki önemi, bilgisayar destekli yazılımları kullanarak test ve sınav hazırlama, soru bankası oluşturma, değerlendirme amaçlı rapor yaratma,

BÖTU 644 Öğretim Amaçlı Mesaj Tasarımı       (2 2 3/8)                                              

Öğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb.), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri

BÖTU 646 Türkiye’nin Eğitim Sorunları ve Öneriler     (2 2 3/6)                                 

Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetimsel sorunları, sistemde meydana gelen değişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanılmasına yönelik çözüm önerileri, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri doğrultusunda öneriler

BÖTU 680 Proje   (0 2 0/16)                                                                                                  

Tezsiz Yüksek lisans programını tamamlayabilmeleri için öğrencinin tez danışmanı gözetiminde yürüttüğü kendi alanındaki özel bir konuda proje çalışmaları